Fogarasi József

A bírói függetlenség – Feszület-Keresztje…


„A bírák függetlenek,

és csak a törvénynek vannak alárendelve,

ítélkezési tevékenységükben nem utasíthatóak.”

/Alaptörvény 26. cikk (1) bekezdése/

 

… és a démonok…

 

- az egyik kísértő démon az összeférhetetlenség: A bírák nem lehetnek tagjai pártnak, és nem folytathatnak politikai tevékenységet.

/normatív korlátok!?/

 

- a másik kísértő démon a megengedhetőség: direkt tilalom hiányában a bírák a különböző igazgatási-hatalmi struktúrák alá-fölérendeltségi viszonyainak alanyai lehetnek, amelynek „elviseléséért” – Péterfillérek gyanánt – juttatásban, kedvezményekben, „kiváltságokban” részesülhetnek.

/erkölcsi, etikai, lelkiismereti korlátok!?/

 

A bírói függetlenség intézményi garanciái -

 

A Kúria Werbőczy Intézete részkutatási projektjének első eredményei

Dátum: 2022. október 21.

 

A Kúria kiemelt figyelmet fordít a bírói függetlenség és az igazságszolgáltatás függetlensége elemeinek, tradícióinak, illetve kihívásainak feltárására, ezért 2022. áprilisában önálló kutatást indított ebben a tárgykörben a Kúria Werbőczy Kutatóintézetének közreműködésével.

 

„Az igazságszolgáltatás függetlenségének komplex, történeti, társadalomtudományi, jogösszehasonlító vizsgálata” című kutatás célja egyfelől annak igazolása, hogy a bírói függetlenség már a korai századokban is követelmény volt a magyar igazságszolgáltatásban, másfelől annak a több évszázados jogszabályi háttérnek a bemutatása, amely elvezet az Alaptörvényben rögzített rendelkezésekhez. Ennek egyik pillére „A bírói függetlenség intézményes garanciái” című részkutatás, amelynek lezáráshoz közeledve október 11-én workshopot szerveztünk a Kúria elnöke és a kutatók részvételével.

 

A tudományos műhelymunka során Prof. Dr. Varga Zs. András, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára, a Kúria elnöke bevezető előadása és dr. Ábrahám Márta, a Werbőczy Kutatóintézet igazgatójának gondolatai után a kutatók összefoglalták munkájuk legfontosabb megállapításait, első eredményeit. A beszámolók az alábbi tematika alapján zajlottak:

 

A bírói függetlenség felszámolása a II. világháborút követően és visszaállítása a rendszerváltás után - Dr. habil. Balogh Judit, egyetemi docens, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

 

A bírói függetlenség kérdése az Európai Unió Bíróságának gyakorlatában - Dr. Simonné Prof. Dr. Gombos Katalin, tanszékvezető egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar, a Kúria tanácselnöke

 

A bírói függetlenség, különös tekintettel az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatára és a testületi szervekre - Prof. Dr. Cservák Csaba, tanszékvezető egyetemi tanár, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

 

A bírói függetlenség személyi és intézményes garanciái Magyarországon - Bódiné Dr. habil. Beliznai Kinga, tanszékvezető egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, a Kúria főtanácsadója és dr. Liktor Zoltán Attila PhD, a Kúria főtanácsadója

 

Gondolatok a legfelsőbb bírói fórumok autonómiájáról - Dr. Hajas Barnabás PhD egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, a Kúria bírája

 

A workshop Prof. Dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar tanszékvezető egyetemi tanára, a Kúria elnökhelyettesének összegző gondolataival zárult.

 

A rendezvényen filmfelvétel is készült - az előadások rövidített kivonata megtekinthető a következő linkeken:

 

Prof. Dr. Varga Zs. András: https://www.youtube.com/watch?v=Wgoa_NqV9Rc

Dr. Ábrahám Márta: https://www.youtube.com/watch?v=RoxagGXEmgM

Dr. habil. Balogh Judit: https://www.youtube.com/watch?v=G8_rpZLVnvc

Dr. Simonné Prof. Dr. Gombos Katalin: https://www.youtube.com/watch?v=tlmVl1Rj_ko

Prof. Dr. Cservák Csaba: https://www.youtube.com/watch?v=RzjSGueNEvs

Bódiné Dr. habil. Beliznai Kinga és Dr. Liktor Zoltán:

https://www.youtube.com/watch?v=lNeuFgg5SuQ

Dr. Hajas Barnabás PhD: https://www.youtube.com/watch?v=hxuKsm6rGm0

Prof. Dr. Patyi András: https://www.youtube.com/watch?v=xvLW-5NPzpo

 

Budapest, 2022. október 21.

 

A Kúria Kommunikációs Osztálya”

 

Vajon melyik démontól érkezik a nagyobb csábítás szele-vihara, amennyiben az adott /a bíró személyében érintett/ igazgatási-hatalmi struktúra peres ügye kerül Justitia mérlegére téve a bíróság pulpitusa elé?

 

Gond egy sál se! Hiszen a mindent megoldó válasz önmagáért beszél:

 

„A bíróságok a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel összhangban értelmezik. A jogszabályok céljának megállapítása során elsősorban a jogszabály preambulumát, illetve a jogszabály megalkotására vagy módosítására irányuló javaslat indokolását kell figyelembe venni.

Az Alaptörvény és a jogszabályok értelmezésekor azt kell feltételezni, hogy a józan észnek és a közjónak megfelelő, erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak.”

 

És ha mégse…?

 

A HIBA a társadalomban keresendő… nem a hatalomban!

 

Budapest, 2022. október 25.

Látogatók száma

a mai napon: a mai napon: 190
a héten: a héten: 418
a hónapban: a hónapban: 1965
összesenösszesen436001
az oldalt jelenleg nézik: 61