Fogarasi József

Tartós, értelmes PÁRBESZÉD a hatalom – legyen az bármilyen színű, előjelű – gyakorlója és a közhatalom forrása között…

 

 

... a valóságban csupán - a választási időszakra - KORLÁTOZÓDVA LÉTEZIK!

 

 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr!

 

 

 

1.   A V. Zs. – B. I. Urak személye által fémjelzett tandem-önkormányzatnak korábban, többször is jeleztem: az Önkormányzat részéről - a lakossági várakozási hozzájárulással összefüggésben - alkalmazott eljárás-ügyviteli, informatikai és szabályozási rendszer korszerűtlen és - az Unió által az országnak fejlesztésre-korszerűsítésre nyújtott pénzeszközök nagyságára is figyelemmel - nevetségesen elavult. Ezért, a szinte mindig „pénzszűkével” küszködő - említett - Önkormányzati vezetésnek javasoltam: a karácsonyi, új évi és a húsvéti jókívánságokra, valamint a helyi Újságban megjelenő, minimum 8-12 polgármesteri fotókra elköltött – nem jelentéktelen mértékű – összegeket célszerű lenne inkább az említett témakör fejlesztésére fordítani. Jelzéseimre választ – „természetesen” – egyszer sem kaptam. Említett Urak - nagy valószínűséggel - leveleimet nem olvasták, de azt is kétlem, hogy azokat akárcsak egyszer is kezükbe vették volna.

 

2.   Bízva azonban, hogy az új felállású és összetételű Önkormányzat – az általa is (meg)ismert problémára a 100 napos „pihenőidőt” követően – a kor adta technika lehetőségeivel élve, korszerű informatikai megoldást fog találni és alkalmazni, az ügyet ad akta tettem. Majd – ez év március 12-én – kézhez vettem a Polgármesteri Hivatalnak a 2021. évi lakossági várakozási hozzájárulás iránti Kérelem benyújtása és intézése módjára aktualizált írásbeli felhívását. Olvasva e felhívás tartalmát örömmel nyugtáztam az „új” lehetőség felkínálását: az elektronikus úton történő ügyintézési módot.

 

Élve a felkínált „kivételes” lehetőséggel, hozzákezdtem az ügy elintézéséhez. Azonban hamar kiderült: örömöm korainak és elsiettetnek bizonyult! Az ügyintézési folyamat már az első lépésnél egyértelművé és világossá tette a szomorú valóságot: a felkínált „rendszer” a feladat megoldásában az aktív emberi hozzáállást taszítja és lelohasztja! Szembesülve e ténnyel hamar tudatára ébredtem: az ügyet 2021-ben „intézés” helyett én is - az Önök módszerének alkalmazására kényszerülve - csupán „bonyolítani” leszek képes! Az „Ügytípus” megnyitását követően azonnal kiderült: a felkínált nyomtatvány tartalmában és formájában sem azonos a kitöltésre megküldött Kérelemmel, így a Kérelem online módon nem tölthető ki?! Azaz, magyarán szólva: a postai küldeményként kézhez vett „űrlapon” szereplő kérdésekre a választ kézzel, esetleg írógéppel (ha van, aki ilyennel még rendelkezik?) kell a kérelmezőnek az egyes rovatokba beírnia, majd az így kitöltött Kérelmet az elektronikus levél mellékletéül beszkennelnie és ezt az egészet a címzett részére megküldenie. Gondoltam, mindezt a feudálisan-bürokratikus és idejét múlta megoldást megspórolhatom, amennyiben válaszaimat - az e-papír által kért kötelező azonosítási adataimon felüli - a „Kérelemben” nevesített kérdésekre is ezen a felületen adom meg. Mindezen, általam alkalmazott mód és forma, jog- és tényszerűségéhez utólag semmi kétség nem férhet: hiszen a válaszlevelet és mellékleteit, a saját jelszavammal biztosított e-felületen küldöm vissza, így személyem és a megadott adatok hitelessége garantált.

 

Ezt követően már csak a költségtérítési díjösszeg megfizetése volt hátra. Mint kiderült ez sem oldható meg – egyszerűen – online módon! Csupán választhattam a Polgármesteri Hivatal által felkínált – költséges és bürokratikus – módok közül:

 

a)  elmegyek a postára és ott a megküldött értesítéshez mellékelt sárga csekken befizetem a kért összeget, majd a „gyorsabb ügyintézés” végett az eredeti feladóvevényt” – a költség megfizetése mellett – postára adom a Hivatal címére! (Hogy mindez még bonyolultabb és bürokratikusabb legyen: a felhívás szerint a feladóvevényt – amely a feladót illeti meg – postára adása előtt fénymásolhatom és azt a magam számára megőrizhetem?! Hogy Önök – az eredeti feladóvevény helyett – miért nem képesek csupán a fénymásolattal megelégedni, az homályban maradt? Arról a megküldött értesítés ugyanis tájékoztatást nem nyújtott!?), avagy

 

b)   választhatom az átutalási megoldást, amelynek költségét – amennyiben az ügyfél nem ingyenes átutalási csomaggal rendelkezik – szintén a kérelmet benyújtó személy kénytelen viselni! (De ez esetben a Hivatal legalább megelégszik az átutalási igazolás másolatával. Csak az Isten a tudója, miért e Hivatali nagylelkűség?)

 

Mindezt a „műveletet” elvégezve, az e-levelet kiöltve és kiegészítve a Kérelemben írt kérdésekre adott válaszokkal, mellékelve hozzá a forgalmi engedély és az átutalási igazolás fénymásolatát, 2021. március 16. napján megküldtem a Polgármesteri Hivatalnak, majd vártam a kért engedély megadásáról szóló hivatalos értesítés kézbesítésére. Ehelyett, 2021. április 12. keltezéssel e-levelet kaptam a Polgármesteri Hivataltól, miszerint a meghivatkozott - ámde teljesítése szemléletében, informatikájában és technológiájában is már régen idejétmúlt - 2013-as önkormányzati rendelet értelmében a „Kérelmet” a rendelet által rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani írásban, a Polgármesternek az Ügyfélszolgálati Irodán. Döbbenten álltam és olvastam e feudális szemléletű, földesúri röghöz tapadt igazgatás-szolgáltatási megoldásokhoz tántoríthatatlanul ragaszkodó tartalmú levelet! De hiszen ez a korszerűtlen és rugalmatlan megoldás az Önkormányzattól - az informatika mai fejlettségi szintjét negligálva - számos munkaerőt bevetve rengeteg élőmunkaóra és anyagi pluszráfordítást igényel: a beérkezett kérelmeket egyenként be/fel kell vinni az önkormányzati nyilvántartásba, továbbá a beérkezett díjfizetéseket is könyvelni kell, illetve az egyes adatokat a nyilvántartásban még ellenőrizni is szükséges! Holott mindez, online rendszerben néhány másodperc alatt elvégezhető lenne, ráadásul akként, hogy a rendszer hibás adatok szolgáltatása esetén nem engedélyezi a kérelmező továbbhaladását a kitöltési folyamatban. Ma már ezt a rendszert a legtöbb kis- és közép-vállalkozás képes/kénytelen alkalmazni!!

 

            Engedve az Önkormányzat diktálta hatalmi erőszaknak a Kérelmet - általam középkori nyomdatechnikát alkalmazva - ezennel kitöltve, csatoltan mellékelem eredetben (1. sz. Melléklet) és másolatban is (2. sz. melléklet)! Megjegyezve, miszerint az űrlap – az egyik kérdésénél – jogellenesen korlátozza a kitöltő személyt személyazonosságának igazolási módjában, hiszen erre ma már - legjobb tudomásom szerint - jogszerűen, az érintett választása alapján – a személyi igazolvány mellett/helyett – az útlevél, avagy a jogosítvány is lehetőséget biztosít számára.

 

A fenti tények ismeretében kénytelen vagyok azon véleményemnek is hangot adni, miszerint a mai modern informatikai eszközök és megoldások alkalmazásának elvetése és helyette a régi, ókonzervatív megoldási módok előnybe részesítéséhez való makacs ragaszkodás esetén, (talán) érdemes lenne az önkormányzati tevékenység további (jövőbeni) gyakorlásának felhagyásán (is) elgondolkodni?

 

3.   Dicséretes dolog az ingyenes parkírozás megszüntetése mellett kardoskodni, hivatkozva a kerületben jelentős mértékben megnövekedett gépjárműforgalomra, valamint a kerületi lakosok parkírozási nehézségeire, továbbá a környezet áldatlan mértékű szennyezésére. Mindez azonban álságosnak tűnik az Önkormányzat azon döntése ismeretében, miszerint most már lakásonként nem egy, hanem legfeljebb kettő – sőt, kellő indokolás mellet akár három – darab lakossági várakozási hozzájárulás is igényelhető, s adható ki az Önkormányzat részéről! Természetesen, a háttérben megbúvó népi bölcsesség ismeretében – minden szentnek maga felé hajlik a keze – mindez megbocsátható és érdemben meg is indokolható: mégiscsak a MI kutyánk kölykéről van szó, illetve a MI második, harmadik gépkocsink kevésbé szennyezi a levegőt, mint azoké, akik a kerületben ingyen parkolnak!? De félretéve az élcelődést, mi történt volna, ha az Önkormányzat e témában - döntését megelőzve - a már „közismert” módon, kerületi népi-nemzeti konzultáció formájában kikérte és megismerte volna a lakosság véleményét? Eső után köpönyeg, mondhatnánk utólag. E vélemények megismerése végett most már el kell menni a különböző - élelmiszer, DM, Rossmann stb. – üzletekbe, avagy a gyógyszertárba és ott be kell állni a vásárlók közé. Ezek a vélemények nagyjából kettő téma köré rendeződnek, sommás lényegük a következő:

 

a) az új önkormányzati vezetés szembement a választáskor meghirdetett elveivel, hiszen nem mondta ki, hogy a második, harmadik gépkocsira akkor ad ki várakozási engedélyt, ha az adott gépkocsi környezetkímélő üzemmóddal működik (pl. elektromos, emberi, állati erővel meghajtva stb.);

 

b) mindez az „engedékenység” a közelgő választások generálta „voksturizmusnak” kedvez, amely a kerületben karácsonykor már beindult, s várhatóan a nyáron, illetve az „iskolakezdéskor” jelentős mértékben fel fog gyorsulni;

 

c) az előző, b) pontban foglaltakkal összefüggésben: jó lenne, ha az önkormányzat a honlapján (vagy legalább a kerületi újságban), havonta közzétenné az általa kiadott 2., 3. gépkocsi után a várakozási engedélyek számszerűségeinek alakulását.

 

4.        És, ha már kezemben a toll, előttem az írópapír, kénytelen vagyok nem hallgatni egy érzékenyen érintett – Önök okozta – csalódásomról. Első - 2019. október 14-i keltezésű - közérdekűnek is nevezhető írásban megküldött megszólalásom, majd a kettő részletben kapott vérszegény tartalmú válasz esetében még abban a hitben ringattam magam, miszerint a korábbihoz képest egy más előjelű koncepcióban gondolkodó önkormányzati vezetés és a város választópolgárai között kialakítható és működtethető (fenntartható) az érdemi párbeszéd. Ma már azt kell, hogy mondjam: tévedtem! Ugyanis a hatalom sajátja – legyen az bármilyen előjelű is – a választópolgárral szembeni, szelektív jellegű arrogancia: ha neki tetsző témáról van szó, talán válaszra méltatja a hozzáforduló levélírót? Második – 2020. február 4-én keltlevelemre, jelenleg is várom a választ, még ha az, ismételten „vérszegényre” is fog sikeredni! [A levél feladását és átvételét tanúsító okirati másolatot mellékelem. (3. sz. Melléklet)]

 

 

Tisztelt Polgármester Úr!

 

Mindent – a fentiekben részletezetteket is – egybevetve „Volt egy álmom…” de ma már teli vagyok kételyekkel: a jelen ellenzéki összefogás-konglomerátum, ha meg is nyeri a 2022-es parlamenti választásokat és kormányt alakíthat, vajon – a korábbi időszak nyújtotta kormányzati tevékenységet meghaladóan – képes lesz-e az országot korszerű és előremutató módon kormányozni?

 

 

Budapest, 2021. április 16.

 

 

 

 

 

 


 

 


 

Látogatók száma

a mai napon: a mai napon: 50
a héten: a héten: 246
a hónapban: a hónapban: 1077
összesenösszesen356886
az oldalt jelenleg nézik: 3