Fogarasi József

ÁLLAMKINCSTÁR: Új elnök = ...

 

 

...ügyfélbarát- hivatal, ügyintézés, ügyfélszolgálat és ügyfélkapcsolat?

 
 
 

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR                           Tárgy:

                                                                                                   költségek igazolása

Hivatkozási szám:

ELNK/44-1/2021

                                                                                                   Melléklet:

                                                                                                   2 oldal fénymásolat

 

Tavaszi Zsolt úrnak

Államháztartási és Pénzforgalmi

Szolgáltatásokért Felelős Elnökhelyettes

 

 

Postacím:

1909 Budapest

 

 

 

Tisztelt Elnökhelyettes Úr!

 

 

Vizsgálat és fegyelmi eljárás lefolytatását kezdeményező levelemre – továbbá a kivizsgálásra javasolt egyes kérdéseimre – adott, viszonylag gyors (30 napon belüli) és nagyobb részt alapos, érdemi tartalmú válaszát ezúton is tisztelettel megköszönöm. Bevallom, e 2021. február 22. keltezésű beadványom postára adásakor nem hittem, hogy felvetéseimre – nemhogy az abban foglalt, konkrétan nevesített problémákra – érkezik majd, valamilyenfajta elfogadható „válaszszerűség”. De még abban sem bíztam, hogy levelem egyáltalán eljut majd az Elnök Úrhoz. Ezért próbáltam láthatóvá tenni a postát felbontó hivatali alkalmazott előtt – jól látható módon elhelyezve, már a címzést követően – miszerint külön kérésem, hogy a küldemény mindenképpen kerüljön az Elnök Úr kezébe (elolvasásában azonban nem reménykedtem).

 

 

Aztán az idő múlása felgyorsította az eseményeket. Elnök Úr távozásáról és az új Elnök érkezéséről szóló híresztelések, majd a valós hírek hatására, a hivatal közismerten nehézkes és bürokratikus eljárása helyett az objektív ÉLET vette kezébe ügyem sorsának alakítását: a Hivatal szokásos ügybonyolítását – végszükségből – az ügy valós intézésének folyamata váltotta fel. Gondolom, égetővé vált, hogy a Hivatal - az új Elnök érkezésekor - a lehető legmakulátlanabbul jelenhessen meg előtte? Sejtéseimet a tények igazolták: a MÁK részéről 2021. március 26. keltezéssel íródott, 2021. március 30-án postára adott választ, 2021. április 2. napján – még az új Elnök hivatalba lépése előtt – már kézbe is vehettem. A tény azonban e vonatkozásban is tény marad: bár a reá-szabott képesítési követelményeket módosító jogszabályi rendelkezés [163/2021. (IV.6.) Korm. rend. 2.§-a értelmében, MK 2021/59.szám 2184. oldal] ugyan csak 2021. április 7. napján lépett hatályba - az új Elnök – a hivatalos kommünikék és a MÁK honlapja szerint is - már április 6-án elfoglalhatta hivatali helyét és pozícióját. De mit számít mindez, hiszen közismert a magyar népi szólás-mondás (hazánkban): a kis dolgokra nem adunk, a nagy meg úgysem számít!

 

 

De félretéve a szokásos élcelődésemet, rátérek jelen levelem valódi tartalmának részletezésére:

 

 

1)   A fentebb már említett, április 2-án kézhez vett válaszlevelében, levelem III. fejezetében megfogalmazott - kivizsgálásra és azt követően megválaszolásra javasolt/kért - témák közül, mindjárt az első kérdésemre, semmilyen tartalmú választ nem kaptam. Nevezetesen: a MÁK ügyintéző munkatársai tevékenységük ellátásához rendelkeznek-e a megfelelő, az előírt közigazgatási alap, illetve szakvizsgával? E hiányosság azonban ezúttal, beszédesebbnek tűnik minden lehetséges válasznál. A Hivatal ügyintézői esetében talán nincs is szükség a bürokratikus szemlélet- és cselekvési mód alkalmazását megkövetelő közigazgatási vizsgákra, következésképpen a jogi főosztály és a jogászok is nélkülözhetők lennének, hiszen ők amúgy is hajlamosak – példaként lásd, a személyemmel összefüggő jelen esetet – az ügyek intézése helyett azokat inkább csak bonyolítani. Így, elképzelhető, hogy esetükben is elégséges lenne – az új Elnök Úr tekintetében alkalmazott megoldás – a pénzügyi ismeretekből álló vizsga/szakvizsga meglétének/letételének számonkérése?

 

 

2)   Elismerem, pontatlanul fogalmaztam, amikor azt a kérdést tettem fel Önöknek, miszerint „… a MÁK kezeli-e azt a bankszámlaszámot, amelyre a 12.067-Ft összeg Dr. Fogarasi József László részére átutalást nyert?” A kérdéses bankszámlaszámot a MÁK valóban nem kezeli, de mivel az ügy érintettjére vonatkozó, hozzá kapcsolódó – azaz az átutalás során keletkezett – bankszámlaadat tekintetében a MÁK az Infotv. alapján adatkezelőnek minősül, így az érintett kérelmére, az adatkezelő köteles lett volna az e ténnyel összefüggő információkat a rendelkezésére bocsátani [Lásd: Infotv. 3.§ 1.; 1a.; 2.; 14.§ b) pont]. Mindezen probléma azonban - az ügyben eljárt személyek által kialakított tortúra - a már említett, szóban forgó ügybonyolítás helyett egyszerű ügyintézéssel sima rendezést nyerhetett volna, amennyiben a benyújtott panaszra adott választ – amelyben a kért adat feltüntetésre került – a Hivatal nem az ez esetben „érdektelen” jogi képviselő, hanem a panaszt benyújtó személy részére kézbesítette volna.

 

 

3)   Tekintettel arra, hogy panaszom megírásakor (2020.07.15.), majd benyújtásakor még az ügy sima elintézésében bíztam nem gondoltam arra, hogy a panasszal összefüggő költségeim megtérítését igényeljem, ezért – előre nem látó módon – sem a levélírással (papír, nyomtatófesték, fénymásolás), sem a panasz postai feladásával összefüggő kiadásokról számlát nem kértem. Említettek ellenkezője – költségeim igénylése – csak az ügy Hivatal által történt bonyolításakor fogalmazódott meg részemről. Mindennek következtében az Ön által kért költségeket igazoló számlával nem rendelkezem.

 

 

a)   Költségem egyik része azonban - a posta által kiadott - hiteles okirattal (feladóvevénnyel) igazolható, amelyeket jelen levelemhez, fénymásolt mellékletként csatolok. Ezek segítségével a küldemény feladásának ténye és költsége az egyes feladóvevényeken megtalálható ragszám alapján az Önök birtokában lévő iktatott beadványom levélborítékjaira felragasztott ajánlott-küldeményi ragszámmal összevetve, hitelt érdemlően bizonyítottnak tekinthető.

 

[az 1. sz. 2020.07.15. keltezésű levelem postai azonosítója: RL14060029847437, összege 865-Ft; a 2. sz. 2020.10.16. keltezésű levelem postai azonosítója: RL14060029910801, összege 865-Ft; a 3. sz. 2020.11.30. keltezésű levelem postai azonosítója: RL14060029970155, összege 865-Ft; a 4. sz. 2021.02.22. keltezésű levelem postai azonosítója: RL14060029148585, összege 955-Ft (azért – a jelzetthez képest – „csekélyebb” ezen összeg, mivel a borítékon címként csak postafiók volt feltüntetve, így a posta a „címzett kezébe” történő kézbesítést nem vállalta fel, így nem is összegszerűsítette, de mindez csak a küldemény feladásakor derült ki); az 5. sz. 2021.04.20. keltezésű, jelen levelem postai azonosítóját - feladása előtt, ismerete hiányában - nem tudom közölni, összege azonban tudható: 955-Ft]

 

Az említett és fénymásolatban csatolt dokumentumok alapján, igazolható postaköltségem összege: 3x865+2x955-Ft,

 

MINDÖSSZESEN: 2.595+1.910=4.505-Ft.

 

 

b)  Költségem másik része az oldalak számszerűsége - az élet objektív valósága által - igazolható, összegük pedig megbecsülhető. Ugyanis - objektív valóság, miszerint - jelen papíros alapú ügyben nem létezik ügyirat, papír, nyomtatási festék, illetve fénymásolás nélkül. Mindebből, a papíros alapú lapok/oldalak/mellékletek mennyisége számszerűsíthető, Önök részéről pedig megnyugtató módon, ellenőrizhető!

 

[1. sz. levél 1 oldal terjedelmű; 2. sz. levél 2 oldal terjedelmű; 3. sz. levél 2 oldal terjedelmű; 4. sz. levél 12+9=21 oldal terjedelmű; jelen 5. sz. levél 3+2=5 oldal terjedelmű; oldalterjedelem mindez, összesen: 31 oldal. Ezen számszerűség az ügyben a MÁK irattárában elfekvő iratanyag alapján hitelt érdemlően ellenőrizhető, objektíve tehát nem vitatható.]

 

Mindezzel szemben viszont tény: a 31 oldalnyi papírlap, nyomtatási költsége - számla hiányában - csupán megbecsülhető; ugyanez vonatkozik e 31 oldal – saját-kézben maradó iratanyag – fénymásolási költségére nézve is. A piaci árakat azonban Önök is ismerik - hiszen az említett kellékeket Önök is a piacról szerzik be, legfeljebb hozzám, magánszemélyhez képest, jóval kedvezőbb áron - minek következtében képesek a költségeket kikalkulálni.

 

Summa summarum: a 62 oldalt kitevő iratanyag előállítási (papír, nyomtatási festék, másolás) költsége összegszerűségének meghatározása és megfizetése az Önök objektív bölcsességétől és szubjektív mérlegelésének eredményétől függő.

 

 

A fentiek alapján a postai költséget kitevő 4.505-Ft (és az említett mérlegelés eredményeként – ügyirat-előállítási költség címen – esetleg kikalkulált és meghatározott) összeget a ………….. Bank által vezetett …………………… számú bankszámlára szíveskedjenek átutalni.

 

Budapest, 2021. április 20.

 

 

 

Tisztelettel és köszönettel:

 

 

 

Fogarasi József

panasztevő

 

 

 

EPILÓGUS

 

 

Végül is a Magyar Államkincstár a költségek megtérítése tekintetében korrekt módon járt el. Bár a 2021. március 26. napján kelt válaszlevelében a költségek megtérítését számlával történő igazoláshoz kötötte, ehhez - rugalmas álláspontot elfoglalva - a postai kiadások tekintetében nem ragaszkodott. A levelek postai feladása esetében - tényleges számlák produkálása helyett - megelégedett a postai küldemények feladóvevényeinek fénymásolati példányaival, elfogadva a postabélyegző szerint rajtuk feltüntetett - a feladó által megfizetett - összegeket. Postai költségek címen az általam megjelölt 4.505-Ft összeg átutalása április 30. napján megtörtént. Ezzel szemben levelezésem egyéb – papír, nyomtatás, fénymásolás – költségeinek ellentételezésére – számla hiányában – nem került sor.

 

 

Mindebből a levonható örök érvényű tanulság: a papíros alapon levelező ügyfél - amennyiben ebbéli költségeinek megtérítésére egyáltalán igényt tart - valamennyi papíros alapú cselekményéről igényelje a hivatalos számla kiállítását és azt az elévülési időn belül őrizze meg!

 

 

Budapest, 2021. április 30.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Látogatók száma

a mai napon: a mai napon: 133
a héten: a héten: 305
a hónapban: a hónapban: 2210
összesenösszesen373924
az oldalt jelenleg nézik: 5