Fogarasi József

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR - a pofátlanságnak van/nincs határa: a visszaszámlálás megkezdődött!

 

 

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR          

 

Prof. Dr. Mészáros József úrnak

elnök

 

                                                              Tárgy: vizsgálat- és fegyelmi eljárás

                                                              kezdeményezése a Jogi és Törzskönyvi

                                                              Főosztály, illetve az ügyben eljárt

                                                              személyekkel szemben 

                                                              Hiv.sz.: JOTFO/1832-8/2020.

                                                                                  Melléklet: 6 db (6 lap, 9 oldal)

                                                                                                                                                          

SAJÁT KEZÉBE!

 

Postacím:

1909 Budapest

 

 

Tisztelt Professzor Úr!

Tisztelt Elnök Úr!

 


Alapvetés

 

Magyarország Alaptörvényének szellemisége, de nevesített normatív szabályai szerint is mindenkinek alapvető joga van ahhoz, hogy ügyét a különböző állami és önkormányzati szervek részrehajlás nélkül, tisztességes módon, észszerű határidőn belül intézzék, meghozott döntéseiket pedig kellő módon indokolják. Ugyancsak mindenkit megillet a jog, hogy írásban kérelemmel, panasszal vagy javaslattal éljen az előbbiekben említett követelmények érvényesülésének hiányossága, illetve elmaradása esetén.

 

I.

 

Emlékeztető

 

Tekintettel arra, hogy a Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) - ügyemben eljárt szervei - nem csupán a - már említett - tisztességes eljáráshoz való alapvető jogomat, de szubjektív, rosszhiszemű és részrehajló eljárásuk során - a vonatkozó jogszabályi előírások mellőzésével - még a jogállamiságból fakadó alapkövetelményeket is durván megsértették, voltam kénytelen - alapvető panaszjogommal élve - jogorvoslatot kérve, a MÁK jogszerűen kinevezett első számú vezetőjéhez fordulni. Mindkettő kísérletem azonban meddő kudarccal végződött. Ugyanis sem az Elnöki, sem a Professzori tekintély nem vezetett eredményre, ügyem tisztességes, szakszerű és érdemi elintézését tekintve.

 

A legutóbbi – fentiekben meghivatkozott számú – válaszlevél tartalma pedig – előre is elnézést kérve a személyes minősítés miatt – minden objektív és emberi határt átlépett: tisztességtelen, szakszerűtlen és ostoba otrombaságával. Ilyen szintű és kritikán aluli minőségű ügyintézéssel a Tisztelt Jogi és Törzskönyvi Főosztály egészen biztos, hogy nem rukkol elő, ha és amennyiben egyrészt, saját rokoni, avagy baráti körébe tartozó ügyfélről lett volna szó; másrészt, ha a kiadmányozandó levelet előzetes jóváhagyás, esetleg láttamozás végett vissza kellett volna juttatni azon szintű vezetőhöz, aki az ügyet érdemi eljárásra kiszignálta. Mindebből, az a következtetés is levonható, miszerint Elnök Úrnak, illetve Professzor Úrnak érdemben sem az ügy, sem a MÁK nevében kiadmányozott válasz tartalmát nem volt lehetősége megismerni. Mindezek mellett/ellenére a MÁK előtt lévő ügyem érdemben nem tekinthető elintézettnek, illetve lezártnak. Ennyi szakmai, emberi hiányosság, illetve jogsértő dilettantizmus, nem maradhat – már csak a tanulság levonása miatt sem – kellő kivizsgálás és – amennyiben szükséges – felelősségre vonás nélkül!

 

Minderre tekintettel, ügyem érdemi elintézése és lezárása érdekében – figyelemmel az alább ismertetett tényállásban nevesített hiányosságok, durva jogsértések, illetve tisztességtelen eljárási mód kivizsgálása végett – Kérem, Professzor, Elnök Urat - saját hatáskörben eljárva - rendelje el a vizsgálat, a Jogi és Törzskönyvi Főosztály ügyben eljárt ügyintézőivel szemben pedig a szükséges fegyelmi eljárás lefolytatását.

 

II.

 

Tényáll(ít)ás

 

1.                      A MÁK 2020. június 19-én – BPM-ÁPI/7232-4/202 sz. alatt – kelt levelében arról adott a Járásbíróságnak tájékoztatást, miszerint „…a ………. Törvényszék …….. - …….. - …….. számú számlájáról 2020. június 19-ei nappal 12.067-Ft összeget átutaltuk Dr. Fogarasi József László részére…”

 

Tekintettel arra, hogy a nevesített összeg részemre2020. július 16-áig nem érkezett meg, panaszt terjesztettem elő, amelyben – említettekre kiterjedően – kértem a MÁK írásbeli intézkedését és tájékoztatását [a levél kelte: 2020.07.16.; postai feladása 2020.07.16.; átvételének kelte: 2020.07.21.; (I. sz. Melléklet; 1. kép)].

 

2.                      A kapott válasz egyrészt elragadóan „bűvészi”, másrészt az indokolás és a jogszabályi meghivatkozás mellőzése miatt, jogsértő volt! (II. sz. Melléklet; 2. kép)

 

a)             E BPM-ÁPI/7232-7/2020. számot viselő „csodalevél” ugyan, csak 2020.08.22-én kelteződött, de 2020. 07. 22-én már postára is adták, 2020.07.27-én pedig át is vehettem!???

 

b)            Tartalma viszont elképesztő ügyintézői felkészületlenségről tanúskodik: „… levele okán felvettük a kapcsolatot ….. ….. ügyvéd úrral, illetve a mai napon írásban tájékoztatást nyújtottunk részére.”

 

- Kérdezem: hol maradt azon jogszabályi hely meghivatkozása, amely lehetővé teszi (előírja), hogy a panaszos által előterjesztett panaszra a választ nem a panaszos, hanem helyette valaki más (mondjuk az ügyvéd) részére kell megküldeni?

 

- Kérdezem: mit lehet kezdeni egy elbűvészkedett keltezéssel: a mai napon írásban tájékoztatást nyújtottunk részére (azaz, 2020. augusztus 22-én, pedig a naptár még csak július hónapot mutatott)????

 

3.                      Mivel írásbeli panaszomra az előírt 30 napon belül érdemi (semmilyen!) választ nem kaptam, kénytelen voltam – a konkrét jogszabályi hely (2013. évi CLXV. törvény, továbbiakban: Panasztv.) meghivatkozásával – Panasszal a MÁK Elnökéhez [(III. sz. Melléklet:  1. oldal, 3. kép; 2. oldal, 4. kép) keltezés: 2020. október 16.; postára adva: 2020. november 02.; kézbesítést nyert: 2020. november 04.)] fordulni.

Panaszlevelemben kértem:

 

a)             egyrészt: azon naptári napnak, illetve azon banknak és számlaszámnak a megnevezését, amelyre a MÁK a szóban forgó 12.067-Ft összeget Dr. Fogarasi József László részére átutalta.

 

b)            másrészt: a panaszost megillető, de - a törvény által feljogosított - személye helyett (nem tudni mi okból és mindezt, mely jogszabályi hely lehetővé tétele alapján) ….. ….. ügyvéd úr részére kézbesített válaszlevél megküldését.

 

4.                      A Jogi és Törzskönyvi Főosztály – JOTFO/1832-4/2020. sz. alatt – 2020. november 20. kelt (2020. november 25. napján kézhez vett) – a MÁK Elnökére hivatkozó – válaszlevele (IV. sz. Melléklet; 5. kép) tartalmát tekintve jogsértő – tisztessége tekintetében pedig több mint kiábrándító – volt!

 

a)             egyrészt: a válaszlevél tartalmából az derül ki, miszerint a benyújtott panasz érdemi kivizsgálása [Panasztv. 3.§ (1) bekezdése] elmaradt.

 

b)            másrészt: A panasz megválaszolását megelőzően, a panaszolt szerv, a panasz megalapozottsága tekintetében – a törvény 3.§ (1) bekezdésében kötelezően előírtak szerint – nem foglalt állást!? Mással ugyanis - védhető módon - aligha magyarázható: vajon a válaszlevél – feltehetően jogászvégzettségű – írója/aláírója levele megfogalmazásakor/aláírásakor miért nem rendelkezett az ügy megítéléséhez és eldöntéséhez szükséges tényállás és a vonatkozó jogi előírások ismeretével? Különben a válaszlevél, a kiadmányozott tartalommal – a vonatkozó törvényi követelmények (ha a panasz alaposnak bizonyul - gondoskodni kell: a jogszerű állapot helyreállításáról, illetve az egyébként szükséges intézkedések megtételéről; a feltárt hibák okainak megszüntetéséről; az okozott sérelem orvoslásáról) negligálásávalnem íródhatott volna meg, és elküldhető sem lett volna:

 

- hiszen dr. Fogarasi József László az ügynek - a levélíró állításával ellentétben - nem a végső kedvezményezettje”, hanem (más kedvezményezett nem lévén!) az egyetlen, létező kedvezményezettje!

 

- továbbá, a panaszt nem a jogi képviselő, hanem dr. Fogarasi József László a saját jogán - jogi képviselő igénybevétele nélkül - terjesztette elő, aminek következtében a vonatkozó Panasztv. 2.§ (4) bekezdése értelmében: Az eljárásra jogosult szerv a panasz elintézésekor a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről - az indokok megjelölésével - a panaszost haladéktalanul értesíti.

 

5.                      Az előző pontban megnevezett – a MÁK Elnökére hivatkozással JOTFO/1832-4/2020. szám alatt 2020. november 20. keltezéssel íródott és megküldött – Alaptörvény ellenes, az ügyfelet lekezelő, durván arcul-csapó és tisztességtelen tartalmú válaszlevélre írt és megküldött (2020. november 30. napján kelt; 2020. december 02. napján postára adott; a címzett által 2020. december 07. napján kézhez vett) viszontválaszomban (V. sz. Melléklet: 1. oldal, 6. kép; 2. oldal, 7. kép) hangot adva a Jogi Főosztály által követett eljárás jogszerűtlenségének és etikátlanságának, kértem:

 

a)             egyrészt: a Jogi Főosztály részemre adja meg a megküldött válaszlevele - tartalmát meghatározó - jogi műfaj-besorolását, továbbá a levele jogi jellegét megalapozó jogszabályhely(ek) konkrét meghivatkozásait, egyben utalva a válasszal szembeni jogorvoslat lehetőségére/kizártságára;

 

b)            másrészt: az Infotv. II/A. fejezet 14.§ a) és b) pontjaiban foglaltakra hivatkozva NYILATKOZZON,

 

kezeli-e

 

- azt a bankszámlaszámot, amelyre a 12.067-Ft összeg Dr. Fogarasi József László részére átutalást nyert,

 

- azt a levelet, amelyet a panaszomra adott válaszként személyem helyett ….. ….. ügyvéd úrnak küldött meg, továbbá

 

- azon meghatalmazást, amelyre hivatkozva az előbb említett válaszlevelet a panaszt előterjesztő dr. Fogarasi József László helyett a jogi képviselő részére jogszerűen küldhette meg,

 

c)       harmadrészt: az előző kérdéseimre adandó igenlő válasza esetén a kért dokumentumokat az Infotv. 14.§ b) pontja alapján, bocsássa rendelkezésemre.

 

6.                      A Jogi Főosztálytól érkezett – (JOTFO/1832-8/2020. szám alatt 2020. december 28. keltezéssel ellátott) 2021. január 11. napján kézhez vett – válaszlevél tartalma, minden eddigi – szakmai, de még írói – képzeletemet is felülmúlta! (VI. sz. Melléklet; 8. kép)

 

E válaszlevél ugyanis – így, minden szépítő akarat, illetve kendőzésre való törekvés nélkül – a mai magyar jogállamiság gyakorlati megvalósulásának jellemző tükörképét - úgy is fogalmazhatnánk: állatorvosi lovát - láttatja. Amelynek eredményeként, az ügyintéző állami „hatalmasság” – bebetonozottsága és belső kontrollnélkülisége okán – a polgárt, az ügyfelet megillető, Alaptörvény biztosította jogvédelem mellett/ellenére, simán és büntetlenül megalázhatja, de akár arcul is ütheti, míg az ügyet kivizsgálásra kiszignáló elnök-professzort - vezetői mivoltában, a saját háza táján - megszégyenítheti.

 

Mindennek következtében, az említett válaszlevél – tartalma és az iratot megszülő személyek által alkalmazott eljárásmód miatt – nem csupán tisztességtelennek, de szakmailag selejtnek, vállalhatatlanul silánynak, emberileg pedig szubjektívnek és rosszindulatúnak minősíthető. Mindezt egybevéve, avagy emiatt, a válaszlevél egyben: a Magyar Államkincstár SZÉGYENFOLTJAKÉNT is aposztrofálható! Ugyanis

 

a)                      azon kérdésemre/kérésemre, miszerint a válaszlevél írója, határozza meg a részemre korábban megküldött válaszlevele jogi műfaját:

 

VÁLASZT NEM KAPTAM!

Nem akárkitől: a választ megszülő Jogi Főosztálytól!

 

b)                     azon kérdésemre/kérésemre, miszerint a válaszlevél írója, nevesítse azon jogszabályi helyet, amely lehetővé teszi/tette, hogy a panaszra adott válasz a panaszos helyett más személynek kerüljön megküldésre:

             

              VÁLASZT – ugyancsak – NEM KAPTAM!

Nem akárkitől: a választ megszülő Jogi Főosztálytól!

 

c)                      azon kérdésemre/kérésemre, miszerint a válaszlevél írója, nevesítse azon normatív szabályt/előírást,


- amely tilalmazza az értelmes, mindenki által érthető, szabatos és teljes körű megfogalmazás alkalmazását (nevezetesen: „…a ………. Törvényszék …….. - …….. - …….. számú számlájáról 2020. június 19-ei nappal 12.067-Ft összeget Dr. Fogarasi József László részére…” - ilyen és ilyen számú bankszámlára - „átutaltuk”!), vagy,

 

- amely támogatja és jutalmazza, a - levél írója által követett - kincstári, talányos és hiányos, emiatt pedig megfejthetetlen bikkfanyelv használatát (nevezetesen: „…a ………. Törvényszék …….. - …….. - …….. számú számlájáról 2020. június 19-ei nappal 12.067-Ft összeget átutaltuk Dr. Fogarasi József László részére…” ???)

 

ELKÉPESZTŐEN dilettáns, jogász-szakmailag pedig szánalmas teljesítményű választ kaptam!

 

Nem akárkitől: a Jogi Főosztálytól! Nevezetesen:

 

„Ha a bíróság megjelöli a végrehajtást kérő személyét is, továbbá a végzésből kitűnik, hogy jogi képviselő részére történik a teljesítés, aki az ügyfele nevében jár el, akkor az ügyfél beazonosítása érdekében a bíróság felé ’a [végrehajtást kérő] részére történt a teljesítés’ fordulatot alkalmazzuk.”

 

Bocsánatot kérve a közbekotnyeleskedésért, de a kérdés/kérés nem arra irányult, hogy a választ író/adó T. Asszonyság (elnézést, lehet, hogy Uraság) otthon, a konyhájában tevékenykedve, a rántásba, avagy más étel elkészítése során „mit szokott” házi ízesítésként alkalmazni/használni, hanem hogy - a sütés-főzésű bikkfanyelv házi használatával szemben - mely konkrét jogszabályi hely zárja ki/teszi megengedhetetlenné a tisztességes és mindenki által érthető, érdemi fogalmazású szöveg alkalmazását? Nevezetesen: „…a ………. Törvényszék …….. - …….. - …….. számú számlájáról 2020. június 19-ei nappal 12.067-Ft összeget Dr. Fogarasi József László részére…” - ilyen és ilyen számú bankszámlára - „átutaltuk”! Ha már és amennyiben (bátorkodom replikázni) az adós (…….. Törvényszék) és bankszámlaszáma (…….. - …….. - ……..) amúgy (is) feltüntetésre került!?

 

Az ügyfél (így, akár kisbetűvel is írva, de) egy Jogi Főosztálytól és/vagy annak jogászvégzettségű levélírójától nem a „mit szoktunk”, hanem „az ilyen és ilyen meghivatkozott jogszabályi rendelkezés előírása szerint alkalmazandó” szövegtartalmú válaszlevelet igényli és várja és el!

 

A helytelen és rossz-beidegződésű bevett szokásokat ugyanis egy idő után (még a MÁK esetében is) illik, felülvizsgálni, majd azt követően alkalmazásuktól - végre valahára megszabadulva - eltekinteni!

 

d)                     állami szervtől eleddig, az alábbi megfogalmazású és az ügyfélnek ténylegesen meg is küldött, pofátlanabb, az ügyféllel kibabrálóbb és személyét, emberi méltóságát lekezelően semmibe vevőbb, írott formátumú, válaszlevélben, még nem volt szerencsém részesülni!

 

Az általam kért tájékoztatás [lásd a csatolt V. sz. Melléklet 1. oldal, 9. kép 2. a) pont és a 2. oldal, 10. kép b-c) pontjaiban írtakat!]:

 

A MÁK - az Infotv. II/A. fejezet 14.§ a) és b) pontjaiban foglaltakra hivatkozva – NYILATKOZZON:

 

kezeli-e

 

- azt a bankszámlaszámot, amelyre a 12.067-Ft összeg Dr. Fogarasi József László részére átutalást nyert,

 

- azt a levelet, amelyet a panaszomra adott válaszként személyem helyett ….. ….. ügyvéd úrnak küldött meg, továbbá

 

- azon meghatalmazást, amelyre hivatkozva a válaszlevelet - a panaszt előterjesztő dr. Fogarasi József László helyett - a jogi képviselő részére jogszerűen küldhette meg.

 

A kapott válasz - az általam kért NYILATKOZAT helyett - az alábbi volt:

 

„Mivel Önt a jelen eljárásban kétséget kizáróan nem lehetett beazonosítani, ezért adatvédelmi okból konkrét tájékoztatás az Ön részére nem adható. (2011. évi CXII tv. 15.§ (4) bek.)”

 

„Személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását követően adatigénylése érdemben elbírálásra kerül.”

 

„Tájékoztatom, hogy igénylésére jelen levelemmel adott válasszal kapcsolatban a 2011. évi CXII. tv. 22.§ a.) pontja alapján a VI. fejezetben meghatározottak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.”

 

E, válaszként íródott - a címzett részére kézbesítésre került tartalmú - levél egyrészt, emberileg tisztességtelen és rosszindulatú másrészt, szakmailag jogsértő, mégpedig szándékosan és rosszhiszeműen!

 

 

Az említett levél szakmailag - tartalmát tekintve - azért szándékosan és rosszhiszeműen jogsértő, mivel a válaszlevél előkészítője, megírója és aláírója is - feltehetően - jogászdoktori végzettséggel és szakvizsgával is rendelkező személy, aki(k)nek tisztában kellett lennie a jogi ténnyel, miszerint az „ügyfél” számára javasolt megoldás - „Tájékoztatom, hogy igénylésére jelen levelemmel adott válasszal kapcsolatban a 2011. évi CXII. tv. 22.§ a.) pontja alapján a VI. fejezetben meghatározottak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.” - a jogsértésen felül - Janus-arcúsága miatt - arcátlan és még szemtelenül pimasz is!

 

Hiszen a tájékoztatásként ajánlott Hatóság (NAIH) vizsgálatát csak az kezdeményezheti, aki egyrészt, az Infotv. 14. § [nevezetesen b) pontj] -ában meghatározott jogainak érvényesítését az adatkezelőnél (MÁK) megkísérelte, másrészt, ha és amennyiben az említett adatkezelő (MÁK) az előbbiekben nevesített b) pont szerinti kérelme teljesítését - személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő bocsássa a rendelkezésére (a továbbiakban: hozzáféréshez való jog) - elutasította!

 

Csakhogy a MÁK Jogi Főosztálya kérelmem teljesítését Jágói ármánykodó-fondorlatot produkálva – de jure, nem utasította el. Hiszen, kérelmem érdemi teljesítését „szívesen” megejtené, csakhogy azt – nyilvánvalóan, nekem felróható hiányosságra visszavezetetten – adatvédelmi okokból, személyem minden kétséget kizáró beazonosíthatóságának hiánya miatt, nem teheti!?

 

Itt, és ekkor lép színre - Janus arca másik oldala megmutatásaként - a levél - már említett - emberileg tisztességtelen és kifejezetten rosszindulatú mivolta!

 

Mindennek kifejtése előtt, EMLÉKEZTETŐKÉNT: az említett - és kézhez vett - válaszlevél értelmében:

 

 

Személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását követően adatigénylése érdemben elbírálásra kerül. (VI. sz. Melléklet, 11. kép, utolsó előtti bekezdése)

 

 

Igen Tisztelt

Jogászkodó Hatalmasságok,

- a Hatalom Árnyékában -

Jogászkodó Közszolgálati Alkalmatlanságok!

 

 

* A Szentségit! Csattan fel, joggal felháborodva, az Alaptörvény szellemiségét és normatív tartalmát ismerő, rendelkezéseit betartó és alkalmazó, magyar emberanyagból gyúrt, magyar állampolgársággal született, idehaza élő, magyar ügyfél: hogyan lehetséges az európai kereszténységet védő, közszolgálatot is teljesítő MÁK egyik szervezeti egységében, emberileg tisztességtelen és kifejezetten rosszindulatú ügyintézői – de inkább ügybonyolítói – attitűddel megáldottan - jelenleg is - az ügyintézői karosszékben ülve-maradva, közszolgálatot teljesíteni?

 

Tisztelt Jogászkodó Közszolgálati Alkalmatlanságok!

 

* A Szentségit! Tisztességtelen és rosszindulatú tanácsukra - miszerint „… a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.” - nem tartok igényt és nem is vagyok rászorulva! Egyébként üzenem: közszolgálatot teljesítő ügybonyolító, csupán akkor vetemedjen az idézett tartalmú tanács osztogatására, ha és amennyiben, saját háza táját kiseperve és rendbe téve, jogszabály adta feladatait tisztességgel, már teljesítette! Jelzem: Önök, mindezt meg sem kísérelték?

 

* A Szentségit! Amennyiben a válaszlevelükben leírt tényállítás igaz - miszerint adatigénylésem érdemi elbírálására csak „Személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását követően…” kerülhet sor - az esetben Önök, eddig úgy leveleztek valakivel, hogy e személy személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását elmulasztották! Vagyis, tevékenységük durván jogsértő és adatvédelem-ellenes volt! Hiszen tárgyi ügyben folytatott - Önök által „bonyolított” - „gyümölcsöző” tevékenységünk - levelem 2020. július 21. napján történt kézhezvétele óta - több fordulót is megélt! Mégpedig személyazonosságom hitelt érdemlő igazolása hiányában azaz, TÖRVÉNYSÉRTŐ módon! De hát Önök, milyen felkészültségű szakemberek, ha mindezt a „csekélyke” hiányosságot csupán mostanság sikerült konstatálniuk? És mindennek ellenére, jól fizetett közszolgálati helyükön még jelenleg is kényelmesen és háborítatlanul ülhetnek? Kérdezem: mit tud, és mivel van „bevonva” az a bankszámlaszám, amelyet megnevezése és kiadása helyett a titkosszolgálatok mellett még a MÁK Jogi és Törzskönyvi Főosztálya által is muszáj, védeni?

 

* A Szentségit! Néma gyereknek az anyja sem érti a szavát, tartja a népi közbölcselkedés! De hát Önök, nem anya-nélküli árva-gyerekek, hanem a közhatalom jótékony árnyékát élvező, székükben ülő, túlfizetett ügybonyolítók lennének, legalábbis papíron és munkaügyileg! Ez esetben némaságuk viszont jogsértő és bűn, hiszen ha Önök tudják a „titkot” azaz, hogy mi szükségeltetik ahhoz, hogy személyazonosságom hitelt érdemlő módon igazolt bizonyosságát nyerjen, úgy kutya- és közszolgálati kötelességük lenne e titkolt követelményt az ügyfél elől nem elrejtve a tudomására hozni! Hiszen mindent tudnak rólam, ami az általam kért adat kiadásához jogilag szükségeltetik!!!

 

Mire van még, szükségük? Kérem, beszéljenek és meséljenek!!

 

Már ismerik: nevemet, lakcímemet, az ügy végrehajtási ügyszámát; az adós és a végrehajtást kérő nevét; az adós bankszámlaszámát; a kedvezményezett jogi képviselőjének nevét, ügyvédi irodájának címét!

 

Mire kíváncsiak, még?


 

Fizikális adottságaimra: testmagasság, testsúly, testtömeg méret, fejbőség, orrméret, hajszín, bőrszín, szemszín, nyelvhosszúság, lábméret stb.?

Betegségeimre: cukor, vérnyomás, allergia, oltóanyag-érzékenység, lúdtalp, szédülés, ingerlékenység stb.

Mineműségemre: apa? férfi? fütyije van? mérete? emelkedik?

Szexuális szokásaimra: kivel, mikor, hol, hányszor, és esetleg

mennyiért?

 

Kérem Önöket, tessenek csak kérdezni, sőt, amennyiben megadják, hogy hol, mikor és ki előtt megjelenve kell bármit is igazolnom, avagy bemutatnom szívesen megteszem, csakhogy ennyi emberi megaláztatást követően végre hozzájuthassak az általam kért „titkokhoz”: a MÁK jogszabály által előírt NYILATKOZATÁHOZ:

 

kezeli-e

 

- azt a bankszámlaszámot, amelyre a 12.067-Ft összeg Dr. Fogarasi József László részére átutalást nyert,

 

- azt a levelet, amelyet a panaszomra adott válaszként személyem helyett ….. ….. ügyvéd úrnak küldött meg, továbbá

 

 

- azon meghatalmazást, amelyre hivatkozva a válaszlevelet - a panaszt előterjesztő dr. Fogarasi József László helyett - a jogi képviselő részére jogszerűen küldhette meg; továbbá

 

igenlő válasz esetén - az Infotv. 14.§ b) pontja alapján - pedig a kért dokumentumokhoz.

 

És ezzel be is telt nálam az a bizonyos türelempohár! Mindezek - fentiekben nevesített jogsértő mulasztás, szakmai hiányosság, emberi/ügyintézői tiszteletlenség - miatt van szükség a fegyelmi vizsgálatra, annak kiderítése végett, miszerint az említett jogsértések, hiányosságok elkövetődtek-e, és amennyiben igen, azokért kik a felelősek, értük milyen elégtétellel tartoznak!

 

III.

 

Vizsgálati-, illetve – eredménye tényétől függő – fegyelmi eljárás elrendelésének és lefolytatásának kezdeményezése

 

 

Tisztelt Professzor Úr! Tisztelt Elnök Úr!

 

Kérem - az előírt és követett ügykezelési protokolltól eltérve és - kivételt téve, jelen levelemet ezúttal - az ügy „bonyolítójára” történő szignálását követően - SAJÁT KEZÉBŐL még nem kiadva, tartalmát elejétől a végéig (a csatolt mellékletekkel egyetemben) elolvasni szíveskedjék.

 

Csak remélni merem – hiszen megtekinthető és ellenőrizhető dokumentáció minderről aligha létezik – miszerint a postai különdíj megfizetése nem egy hiábavaló szolgáltatás igénybevételének fölösleges ellentételezése és a kért postai küldemény valóban a címzett kezeinél landol, felbontása végett? Az pedig, hogy a levél tartalma a felbontást követően valóban elolvasást nyer, amúgy is csupán egy - az égiek jótékony sugallatának betudható - ajándék?

Levelem elolvasása azonban lehetővé tenné (tehetné), hogy Ön (is) a MÁK minden lehetséges külső-belső kritikán felül álló ügyintézéséről esetleg – dokumentumokkal is alátámasztottan – más oldalról megközelített, más által átélt és megtapasztalt, más - ellentétes - előjelű információhoz is hozzájuthasson. Amelyek ismeretében aztán lehetőség nyílna arra, hogy Ön – saját, objektív megítélésétől függően – a levélben foglaltak valóságtartalma feltárása (szembesülése), a leírt kérések jogszerű teljesítése végett, belső vizsgálat elrendelése és lefolytatása iránt intézkedhessen.

 

De a Szentségit!

 

Végtere is, saját háza tájának rendbetétele, az Alaptörvény előírta tisztességes és törvényes ügyintézés biztosítása, az ügyfél által előterjesztett kérelmek jogszerű elbírálása, majd teljesítése/elutasítása nem csupán az állampolgár, de az ország és - talán még - a MÁK érdekében is álló feladat, netán követelmény!?

 

Mindezeket követően kérem - a II. fejezetben részletezett tények kivizsgálása alapján - az alábbi kérdések megválaszolását, az általam kért adat/dokumentum megküldését, a mulasztók/jogsértők felelősségének megállapítását!

 

1.                      A MÁK ügyintézéssel foglalkozó munkatársai rendelkeznek-e tevékenységük ellátásához a jogszabályok által előírt közigazgatási alap-, és szakvizsgával, ha nem, akkor miért nem, és mindezért kit terhel a felelősség illetve, említett vizsgák hiányában az ügyintézők, milyen jellegű szakmai felkészítésben részesültek?

 

2.                      A MÁK által alkalmazott eljárásra nézve mely jogszabály, avagy belső normaszabály rendelkezése az irányadó a kiadmányozandó irat, keltezéssel történő ellátása, illetve a keltezéssel ellátott kiadmány postára adása tekintetében? Továbbá: e szabály értelmében a keltezéssel ellátott kiadmányt mennyi időn (munkanapon/naptári nap) belül kell postára adni? Említett normatív szabályokat az ügyintézők ismerik-e, illetve e szabályok meg/betartását a MÁK-on belül ki, mely szervezeti egység, milyen időközönként és milyen módon/formában ellenőrzi? Az ellenőrzés során feltárt jogsértő hiányosságok orvoslására pedig, milyen szabályok és eljárási mód mellett kerül sor?

 

3.                      A MÁK részéről, a tárgyi ügyben eljárt ügyintéző, eljárása során, valamint a válaszlevél tartalmának megfogalmazásakor, majd a válaszlevél kézbesítésekor - jogsértő módon - miért hagy(hat)ta figyelmen kívül a vonatkozó jogszabály [Panasztv. 2.§ (4) bekezdése] előírásainak alkalmazását? Illetve, a válaszlevélben nevesítve, miért nem hivatkozta meg az általa alkalmazott normaszabály azon rendelkezését, amely álláspontja szerint lehetővé tette számára, hogy a panaszra adott válaszlevelet a panaszt benyújtó személy (panaszos) helyett, más személy részére kézbesíthesse?

 

4.                      Ki a felelős azért, hogy a MÁK Elnökéhez 2020. október 16. keltezéssel benyújtott panaszbeadványom [Panasztv. 3.§ (1) bekezdése szerint történő] érdemi elbírálása, a)-b) pontjaiban foglalt kéréseim teljesítése, avagy jogszabályi rendelkezésre való hivatkozás melletti elutasításáról szóló tájékoztatásom [Panasztv. 2.§ (4) bekezdése] elmaradt? Vajon mindezt, miért nem ellenőrizte a MÁK részéről senki? Hiszen a Jogi Főosztály – a MÁK Elnökére történő hivatkozása mellett – JOTFO/1832-4/2020. szám alatt küldött válaszlevele – szakmai hiányosságai miatt – legfeljebb és csupán fércműnek, jogilag pedig szégyenfoltnak, semmint érdemi válasznak tekinthető! Mindez pedig nem csupán kiadmányozójára, de a MÁK Elnökére is a jogsértő mulasztás árnyékát vetíti. Hiszen a válaszlevél azon állítása, miszerint az eljárásban személyemet meghatalmazott ügyvéd képviselte volna, durva csúsztatáson alapuló hazugság, ugyanis a panaszeljárásra meghatalmazást senkinek nem adtam! Nem véletlen, hogy a Tisztelt Jogi Főosztály a kérésemet: bocsássa rendelkezésemre a meghatalmazást, még csak válaszra sem méltatta!? Elnök Úrnak, avagy nevében más, vezető tisztséget betöltő funkcionáriusnak, ha csupán házilagosan is, amúgy pedig kötelességszerűen miért nem fűződik érdeke az Elnöki pozícióhoz kapcsolódóan küldött levelek/beadványok/panaszok intézése, érdemi megválaszolása folyamatának ellenőrzése? Hiszen, mindez jól felfogott érdeke kellene, hogy legyen: nem akármilyen cégnek, hanem a MÁK élén álló közhivatalnoki pozíciót betöltő funkcionáriusról van szó, akinek a „cégéért” való felelőssége egyértelmű!

 

5.                      Fegyelmi felelősség megállapítása mellett szükséges kivizsgálni annak okát, vajon a Jogi Főosztály kötelező feladatát elmulasztva, törvényi kötelezettségét nem teljesítve, az adatigénylési kérelemben (V. sz. Melléklet: 1.oldal, 12. kép és 2. oldal, 13. kép) foglaltakra tekintettel miért nem tette meg az előírt jognyilatkozatot, majd annak előjele szerinti kötelességét [Info.tv. II/A . fejezet] miért nem teljesítette (VI. sz. Melléklet, 14. kép)? Mindennek utólagos teljesítése a MÁK jogállami és alaptörvényi kötelessége! Nevezetesen: a MÁK

 

kezeli-e

 

- azt a bankszámlaszámot, amelyre a 12.067-Ft összeg Dr. Fogarasi József László részére átutalást nyert,

 

- azt a levelet, amelyet a panaszra adott válaszként a panaszos helyett az ügyvédnek küldött meg, továbbá

 

- azon meghatalmazást, amelyre hivatkozva a válaszlevelet a panaszt előterjesztő panaszos helyett álláspontja szerint az ügyvédnek jogszerűen küldhetett meg;

 

igenlő válasz esetén pedig - az Infotv. 14.§ b) pontja alapján - a kért dokumentumoknak az igénylő rendelkezésére bocsátása.

 

6.                      Fegyelmi büntetés keretében szükséges kötelezni az ügyben - a MÁK Jogi és Törzskönyvi Főosztálya részéről - eljárt dr. Ligeti Artúr Miklós főosztályvezető urat - jogsértő, tisztességtelen és egyben pofátlan - eljárása miatti elnézéskérése kinyilvánítására. Egyrészt, amiért kiszolgáltatott ügyfélként úgy voltam kénytelen a MÁK-al 2020. július 16. napja óta eleddig hivatalos levelezést folytatni, hogy senki nem védett meg a MÁK által elkövetett durva adat- és jogsértéstől, illetve a MÁK részéről a jogsértést fel nem ismerve senki nem tartotta fontosnak személyazonosságom hitelt érdemlő igazolására történő felhívásomat. Másrészt, e döbbenetes hiányosság felismerését követően, Főosztályvezető Úr ahelyett, hogy az ügyintézés tisztessége és jogszerűsége érdekében válaszlevelében nevesítve és felsorolva a személyemet ügyfélként megilletően megadta volna azokat a paramétereket, amelyek segítségével személyazonosságom igazolása minden kétséget kizáróan elvégezhető lett volna, egyoldalú hatalmi kinyilatkoztatással, megbüntetve és megalázva – „Személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását követően adatigénylése érdemben elbírálásra kerül.” (VI. sz. Melléklet, 15. kép, utolsó előtti bekezdése) elütött az általam kért és jogszabály alapján megillető adatok megismerhetőségétől! Kérdem én: ilyen emberi méltóságot sértő, pofátlan és rosszindulatú ügyintézői attitűddel meddig lehet a jól fizető közszolgálatban melegedve, igen magas pozíciót betölteni? Eddig, s nem tovább, hangzik a válaszom!

 

Tekintettel, hogy a fentiekben részletesen bemutatott jog- és emberi méltóságomat is sértő eljárásra okot nem adtam, illetve a jelen levelezéssorozatra a MÁK jogsértő eljárása miatt került sor, a vizsgálat befejezését követően igényt tartok az üggyel összefüggésben keletkezett költségem megtérítésére, amely postai és fénymásolási kiadásokból tevődik össze. Összege: postaköltség: 865+865+865+2.655-Ft=5.250-Ft; fénymásolási költség: 9+12x2x60-Ft=2.520-Ft, mindösszesen: 5.250+2.520-Ft=7.770-Ft, amelyet az OTP-nél vezetett – Önök által jól ismert – bankszámlámra átutalással, esetleg lakcímemre, postai kézbesítéssel kérem teljesíteni.

 

IV.

 

További lehetőségek…

 

 

Az ügy és dokumentumainak nyilvánossá tétele, illetve az ügy tárgya szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz, valamint a már Önök által (is) tanácsolt Hatósághoz fordulás lehetősége.

 

Avagy, érdemi vizsgálat és a kért nyilatkozat, adat, dokumentum megküldésének elmaradása esetén – fogyasztóvédelmi szervezetek tanácsát követve – jelen beadványlevél kézhezvételét követő 30. nap elteltével, az ügynek a MÁK felügyeletét ellátó miniszteriális szerv vezetője elé terjesztése, felügyeleti vizsgálat lefolytatását kérve.

 

Továbbá, az ügyben követett eljárásnak a széles nyilvánosság elé tárása a magyar sajtó és más hírközvetítő szervek közreműködésével.

 

Végül és esetleg, az ügy teljes dokumentumanyagának – személyes tájékoztatása és informálása végett – megküldése a Miniszterelnök Úr részére. Tudom, ez utóbbi elhatározásomat - a hátam mögött - most megmosolyogják, mondván el sem jut hozzá, és ha mégis – e pandémia közepette – nem lesz ideje az elolvasására. Válaszom: mindez elképzelhető és lehetséges variáns, ami még bele is fér a „pakliba”.

 

De más is: egy lehetséges és elképzelhető kormányváltozás esetén ezek az el nem olvasott iratok elő is kerülhetnek, az irattárból? Amely lehetőséget – adott esetben – szívósan, szorgalmazni fogom. Távozás esetén, bár a - távozásuk feletti légtérben átrepülő - széttartó vadászraj adta kíséretet és az eseményhez hozzátartozó 21 díszsortűz elhangzását ugyan nem fogom tudni biztosítani, de a távozás irányát kijelölő vörös szőnyeg leterítéséről, majd - távozásukat követő - felgöngyöléséről - nehogy azon megfordulva bárki is visszatérhessen - ígérem, személyesen eljárva, magam fogok gondoskodni!

 

Budapest, 2021. február 22.

 

 

„Ne becsüld le az erőnket;

Mert a végtelennel

próbálkozunk.”

/Robert Frost: Kitty Hawk/

 

 

 

Tisztelettel és köszönettel:

 

 

Fogarasi József

panasztevő-eljárást kezdeményező

magyar polgár, ügyfél

 

 

További fejlemények.


Látogatók száma

a mai napon: a mai napon: 133
a héten: a héten: 305
a hónapban: a hónapban: 2210
összesenösszesen373924
az oldalt jelenleg nézik: 3