Fogarasi József

Egyház által – nem szégyellten – védett a vádlott, ha lelkiismeret-furdalásosan templomba járó és mélyen – nagyon mélyen, rejtetten mélyen – vallásos

 

 

 

A bírák függetlenek, és

csak a törvénynek vannak alárendelve, …

/Alaptörvény 26. cikk (1) bekezdése/

 

A bíróságok a jogalkalmazás során

a jogszabályok szövegét elsősorban azok céljával

és az Alaptörvénnyel összhangban értelmezik.

A jogszabályok céljának megállapítása során

elsősorban a jogszabály preambulumát, illetve

a jogszabály megalkotására vagy módosítására irányuló

javaslat indokolását kell figyelembe venni.

Az Alaptörvény és a jogszabályok értelmezésekor

azt kell feltételezni, hogy a józan észnek

és a közjónak megfelelő,

erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak.

/Alaptörvény 28. cikk/

 

 

 

ÁLLAM- és EGYHÁZFÜGGETLEN

 

Sajtóhír

 

 

Nyilvános a Büntető Törvénykönyv (Btk.) kivételes - (Btk/k.) - kiegészítő-módosításának törvény-tervezeti/javaslati szövege:

 

 

Iromány száma: T/500005.

 

Benyújtás dátuma: 2020-00-00 00:00

 

Címzett: Törvénygyár elnöke

 

Tárgy: Törvénytervezet-javaslat benyújtása

 

Formája: Képviselői önálló indítvány

 

Benyújtók: az Állam és az Egyház Együttműködése Koordinációs Tanácsa Legfelsőbb Elnöksége Államügyi társelnöke és Egyházügyi társelnöke

 

Előadók: Állami egyház-felügyeleti főbiztos, illetve Egyházi állam-felügyeleti főbiztos

 

Törvényjavaslat címe: Az óriási lelkiismeret-furdalás ellenére hitelveit látványos módon folyamatosan gyakorló mélyen vallásos bűnelkövető büntetési tételének korlátlan enyhítése, illetve az elkövetett bűncselekmény bírói ítélettel meg nem történtté nyilvánítása szabályairól

 

 

A Törvénytervezet-javaslat véleményezői és támogatói:

 

A hitgyakorlók részéről:

 

- Hitgyakorló Magyar Állampolgárok Országos Gyülekezete; közfelkiáltással, egyhangú döntéssel;

 

- Hitgyakorló Magyarság Összefogás Fóruma; kokárda magasba emelésével, szemmel látható többséggel;

 

         - Hitgyakorló Nemzetiségek Magyar-állandó Bizottsága; kézfelemeléssel, egyszerű többséggel;

 

A civilszervezetek részéről:

 

- Gyermekpornó-képeket Gyűjtő-cserélő Nemzeti Összefogás Civilkoordinációs Bizottsága; nyílt szavazással, egyhangú egyetértéssel;

 

       - Nemzeti Gyermekszervezetek Civilösszefogás Fóruma; telefonos szavazással, többségi véleménnyel;

 

          - Pedofilok Rehabilitációs Szövetsége Jogi Védelmet Ellátó Társadalmi Bizottsága; írásbeli szavazással, többségi döntéssel;

 

A szabadfoglalkozásúakat tömörítő szakma részéről:

 

        - az Akadémia Lelkiismeret Furdalásúak Szakmai Bizottságának Elnöksége; titkos szavazással, egyhangú döntéssel;

 

          - a Legmagasabb Jogász-szakmai Kitüntetés Konglomerátumának Díj-testülete - 3 különvélemény, 4 párhuzamos indokolás, 3 csatlakozó a párhuzamos indokoláshoz és 5 csatlakozó a 3 csatlakozó párhozamos indokoláshoz - által támogatva; a meghozott döntés hiteles aláírásában ellenben valamennyien akadályoztatva voltak;

 

        - a Közigazgatási Köztisztviselők-közalkalmazottak és a Címzetes Aljegyzők Országos Gyülekezetének – nem létező és nem működő – Elnöksége által; egyhangú határozattal;

 

Az egyházak és felekezetek részéről:

 

            - Nemzeti Magyar Egyházak Felekezetek és Igehirdetők Állandó Tanácsa Tanácsadó Elnöksége; lelkiismereti alapú szavazással, egyszerű többséggel;

 

       - Történelmi Magyar Világegyházak Hittérítő Presbiter-plébánosok Lelkiismeret-koordinációs Szentszéke; korosztályokként lebonyolított szavazással, minősített többséggel;

 

       - Magyarországi Egyházak- felekezetek- gyülekezetek Papjainak- lelkészeinek- igehirdetőinek Pedofil-ügyekkel Foglalkozó Lelkisegély-szolgálat Szakbizottsága; kézráhelyezéses szavazással, elnöki jóváhagyással;

 

Az állam- és hatalom részéről:

 

            - egyetlen fő - Facebookon kinyilvánított - egyhangú döntéssel

 

 

2020. évi ..... törvény

 

a Büntető Törvénykönyv (Btk.) kivételes - (Btk/k.) - kiegészítő-módosítása az óriási lelkiismeret-furdalás ellenére hitelveit látványos módon folyamatosan gyakorló mélyen vallásos bűnelkövető büntetési tételének korlátlan enyhítése, illetve az elkövetett bűncselekmény bírói ítélettel meg nem történtté nyilvánítása szabályairól

 

 

A TÖRVÉNYGYÁR

 

a kereszténység nemzetmegtartó alaptörvényi szerepéből kiindulva, az Alaptörvény Nemzeti hitvallásban megfogalmazott kinyilatkoztatásban - miszerint a magyarság történeti alkotmányunkban gyökerező önazonosságának védelmezése az állam alapvető kötelessége - foglaltakhoz igazodva, a keresztény eszmeiség és az illiberális állam igazságszolgáltatása közötti összhang előmozdítása céljából, a bíró objektív tisztánlátásán alapuló független bíróság ítélkező tevékenysége eredményességének elősegítése érdekében a Büntető Törvénykönyvet a következők szerint módosítja:

 

 

1.§

 

A Büntető Törvénykönyv (Btk.) a

 

„A büntetés enyhítése”

 

82.§-át követően a következő 82/A. §-al egészül ki:

 

82/A. § (1) A Btk. valamennyi büntetési tétele

 

a)   - felerészt enyhíthető a bűncselekmény - óriási lelkiismeret-furdalása ellenére hitelveit látványos módon folyamatosan gyakorló mélyen vallásos - elkövetőjével szemben, ha a bűncselekményt, mielőtt az a hatóság tudomására jutott volna, a hatóságnak bejelenti, a bizonyítékot a hatóságnak átadja, és az elkövetés körülményeit őszinte megbánással feltárja, feltéve hogy

 

- a lelkiismeret-furdalás tényét – 30 napnál nem régebbi kiállítású – olyan szakorvosi bizonyítvánnyal igazolja, amelyen az orvos aláírását sajátjának és hitelesnek ismeri el, továbbá

 

- a lelkiismeret-furdalás tényéről az elkövető megnyilvánulásai alapján, közvetlen módon szerzett benyomásáról legalább kettő hittárs a bíróság előtt hitelt érdemlő módon beszámol;

 

b)  - korlátlanul enyhíthető a bűncselekmény - óriási lelkiismeret-furdalása ellenére hitelveit látványos módon folyamatosan gyakorló mélyen vallásos - elkövetőjével szemben, ha folyamatos hitéleti tevékenységét a bíróság előtt a nyilvános tárgyaláson hitelt érdemlő módon

 

- három - hitéletét az elkövetővel azonos templomban gyakorló - személy, a bűneseményt legalább öt hónappal megelőzően készült, több közös szelfivel bizonyítja, illetve

 

- kettő - az elkövető által hitéleti tevékenysége gyakorlása helyszínéül megnevezett gyülekezet - lelkipásztori tevékenységet ellátó személy a hitelvi gyakorlás folyamatossága tényét egybehangzóan elismeri;

 

c)   - különös méltánylást érdemlő esetben a bűncselekmény - óriási lelkiismeret-furdalása ellenére hitelveit látványos módon folyamatosan gyakorló mélyen vallásos - elkövetőjével szemben a büntetés kiszabása mellőzhető, ha az elkövető mélyről gyökerező vallásossága tanúságát

 

- három - az elkövető által hitéleti tevékenysége gyakorlása helyszínéül megnevezett - gyülekezeti lelkipásztor - akik közül az egyik egyben az elkövető lelki/gyóntató atyja - egybehangzó módon megerősíti; illetve

 

- minderről a - mélyből gyökerező elhivatott vallásosságról az elkövető által hitéleti tevékenysége gyakorlása helyszíneként megnevezett - gyülekezet felettes egyházterületi főelöljárója és a Magyarországi Egyházak- felekezetek- gyülekezetek Papjainak- lelkészeinek- igehirdetőinek Pedofil-ügyekkel Foglalkozó Lelkisegély-szolgálat Szakbizottsága - az elkövető által hitéleti tevékenysége gyakorlása helyszíneként megnevezett gyülekezet - ellenőre - az elkövető mélyről gyökerező vallásos elhivatottsága tényének ismeretében - a büntetés kiszabása mellőzhetőségét, együttesen tett nyilatkozatukban, nem ellenzik.

 

(2) Az elkövetett bűncselekmény ügyében eljáró bírói tanács elnöke az ügyész indítványára figyelemmel, a Magyarországi Egyházak- felekezetek- gyülekezetek Papjainak- lelkészeinek- igehirdetőinek Pedofil-ügyekkel Foglalkozó Lelkisegély-szolgálat Szakbizottsága véleménye kikérést követően, az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban nevesített bizonyítékok mérlegelése eredményére tekintettel az eljáró bírói tanácsnak javaslatot tehet az elkövető által elkövetett bűncselekmény bírói ítélettel meg nem történtté nyilvánítására. A javaslat elfogadásáról az eljáró bírói tanács - a kereszténység nemzetmegtartó alaptörvényi szerepe és az elkövetett bűncselekmény összeegyeztethetősége felől a bírói tanács tagjai saját lelkiismeretük és hitelvük szerint leadott szavazatai alapján - egyhangú döntést hoz.

 

 

2. §

 

 

(1) A törvény kihirdetése napján lép hatályba.

 

(2) Rendelkezéseit a jogerőre nem emelkedett ügyekben is alkalmazni kell.

 

 

* A törvényt a Törvénygyár 2020-00-00 ülésnapján 00:01 órakor fogadta el - a 133 bátor ember közül a 133 legbátrabb - egyhangú, 133 igen szavazattal.

 

 

Budapest, 2020. július 09.

 

Látogatók száma

a mai napon: a mai napon: 115
a héten: a héten: 287
a hónapban: a hónapban: 2192
összesenösszesen373906
az oldalt jelenleg nézik: 5