Fogarasi József

Nyílt levél! Lehet-e a jogászi hivatásrendi konglomerátum szakmailag amúgy tisztességes, ha ...

 

 

… az általa alapított és adományozott - „legmagasabb rangú szakmai” - kitüntetés-tevékenysége ennek jogilag és etikailag is ellent mond?

 

 

 

„Sohasem lennék egy olyan klubnak a tagja,

amelyik elfogadna engem tagjának.”[1]

 

„Herceg, dönts és megnyugszunk benne. Senki

Ne sértődjék, de ami engem illet,

Kiskorom óta hallom emlegetni,

Hogy legjobb a dús és kényelmes élet.”[2]

 

 

„Garnier! Ne lettem volna nyelves,

Már fentről nézném e mocsok

Világot ... Tudod, mit jelent ez -

S jobb lett volna, ha hallgatok?!”[3]

 

„Nem: látjátok, nem hiába firkálok,

mert ha ezt a verset ki nem gondolom,

fölöttem folyna már régen az árok,

s csalán nőtt volna már a gyomromon.

Ezért, ha a zsaruk a nyakadra hágnak,

az urak előtt ne fogd be a pofádat.”[4]

 

 

 

NYÍLT LEVÉL

 

 

a jogászi konglomerátum

 

alább nevesített szakmai hivatásrend

 

képviselői részére

 

 

 

magyar bírói                                                                                    magyar alkotmánybírói

 

(dr. Darák Péter)                                                                                (dr. Sulyok Tamás)

 

 

magyar ügyészi                                                                                  magyar ügyvédi                 

 

(dr. Polt Péter)                                                                                    (dr. Bánáti János)

 

 

magyar közjegyzői                                                                          magyar közigazgatási társasági

 

(dr. Tóth Ádám)                                                                                    (dr. Vörös Tamás)

 

 

magyar jogtudományi                                                                         magyar jogászegyleti

 

(dr. Tóth Mihály)                                                                                              (?)

 

 

 

Állampolgári végzés I.

 

 

 

Tekintettel a tényre, miszerint a fentiekben nevesített jogászi hivatásrendek képviselőiből verbuválódott „Kitüntetési Testület”(?) Titkára - dr. Ratatics Zsuzsanna ügyészasszony - írásban megtagadta a Testület legitimitásával és működésével kapcsolatos közérdeklődésre számot tartó adatokról szóló tájékoztató kiadását e végzés felkéri/felhívja/felszólítja a „Kitüntetési – Deák Ferenc Díj, illetve Deák Ferenc-díj (?) – Testületet” (továbbiakban: Testület), hogy e végzés közzétételét követő 30 napon belül saját honlapján, ennek hiányában a Hivatalos Értesítőben hozza nyilvánosságra:

 

 

·        a Testület magalakítását – bejegyzését – tanúsító hiteles Alapító Okiratát;

 

·       a Testület szervezeti-működési szabályzatát;

 

·       a Testület korábbi – dr. Darák Péter – és jelenlegi – dr. Ratatics Zsuzsanna – Titkára megválasztásáról/kinevezéséről/megbízásáról döntést hozott testületi ülés időpontját, tárgyban született döntését/határozatát;

 

·    a Testület által alapított elismerési (kitüntetési) forma elnevezését, leírását, az elismerésben részesíthető személyek körét és az évente adományozható elismerések számát;

 

·  a Testület kitüntetés-adományozása feltételeinek és rendjének szabályzatát/ügyrendjét;

 

·  a Testület 2012-2019. évi kitüntetés adományozása tárgyában döntő ülések (határozatképességet, a döntésben résztvevő személyek nevét) és a hozott döntést (szavazati arányát) is magában foglaló jegyzőkönyvi kivonatát;

 

·    a 2016-2019. években a kitüntetett személynek az egyes hivatásrendek képviseletében a kitüntetést átadó személy nevét, funkcióját, továbbá az eseményről közzétett képfelvételeken látható – hivatásrendeket képviselő – személyek nevét.

 

 

A Testület hivatásrendi tagjai hozzák nyilvánosságra:

 

 

·    a Deák Ferenc nevét viselő kitüntetés-adományozás feltételeinek és rendjének szabályzatát/ügyrendjét;

 

·      annak megnevezését (Testület, titkár), akihez a 2016-2019. években a hivatásrend által kitüntetésre javasolt személy adatait és érdemeinek méltatását előzetesen megküldték;

 

·     a hivatásrendet, a Testület ülésén - a kitüntetés adományozása döntéshozatalában - képviselő, illetve a kitüntetést átadó személy nevét.

 

 

 

Keltezés: Budapest, 2020. május 04.

 

 

 

Állampolgári végzés II.

 

 

 

e végzés felkéri/felhívja/felszólítja az itthon tartózkodó, hazai problémákkal is foglalkozó igazságügyi minisztert

 

 

·       szignalizációs jogával élve, szólítsa fel a Tisztelt „Kitüntetési – Deák Ferenc Díj, illetve Deák Ferenc-díj [(?) mikor melyik elnevezésre emlékező] – Testületet” törvénysértő tevékenysége azonnali beszüntetésére, az igazságügyi miniszter által alapított „Deák Ferenc-díj” párhuzamos adományozása és - az elmúlt évek során dokumentumokkal bizonyított - átadása gyakorlatának abbahagyására; az átadott kitüntetés jogsértő mivoltától történő megfosztására. Avagy a jogsértő és tisztességesnek sem nevezhető párhuzamosság megszüntetése végett az 1992-ben kötőjel alkalmazása nélkül - Deák Ferenc díj - alapított majd 2011-ben a közigazgatási és igazságügyi miniszter által - de már kötőjellel - újraalapított Deák Ferenc-díj elismerési forma elnevezést vonja vissza, esetleg módosítsa (vissza);

 

·     a magyar jogállamban, mint a jogalkotás feladatáért felelős kormányzati szerv vezetője, hívja fel az említett „Kitüntetési Testület” figyelmét a hatályos „kitüntetési” törvény szabályainak érvényesítésére, az e törvényben foglalt normák megsértése és a velük ellentétes tevékenység gyakorlásának azonnali felhagyására. Továbbá, a törvényesen alkotott jogszabályok megtartásának alaptörvényi kötelességére, a törvényes állapot megteremtésére és követésére;

 

·     mint a hatályos Alaptörvény Nemzeti hitvallása, illetve rendelkezései – (többek között) Magyarország független, demokratikus jogállam. A magyar állam működése a hatalom megosztásának elvén alapszik. – értő ismerője, alkosson véleményt, foglaljon állást: szükséges és kívánatos-e egy joghatályosan nem létező - a hatalom megosztása elvének gyakorlati megvalósulásával szembeni - "kitüntetés" kétes hatású, árnyékot nyújtó ernyője alá tömöríteni, a jogászi szakma különböző rendeltetésű, jogállami elvárást képviselő és kivitelező hivatásrendjeinek legfelsőbb szintű funkcionáriusait, ez által lehetőséget biztosítva számukra a nevezett „kitüntetéssel” összefüggő tevékenység "hivatalos" ellátása – döntés az adományozásáról, az adományozott kitüntetés kollektív átadása, majd az azt követő „eszem-iszom dínomdánom” eseménye – kapcsán, a jogilag és etikailag sem kívánatos, informális kapcsolati látszat kialakulásához/megvalósulásához?

 

 

 

Keltezés: Budapest, 2020. május 06.

 

 

 

A teljesség felé …

 

 

 

„Minden megnyilvánulásod, mely szépen, üdén, szabadon kibontakozik: ajándékod; miden megnyilvánulásod, mely mohóságodtól bűzlik: ürüléked. Bármelyikünkből sokkal több salak fakad, mint adomány, s ez ellen nincs más segítség, mint hogy salakunkat eltakarítjuk; ehelyett az európai ember kezdettől fogva és mindinkább, ürülékéből rendszert, törvényt, erkölcsöt épít, amit fegyverrel, pénzel, hatósági pecséttel, rangos testülettel őriz és mindenkitől megköveteli, hogy e bélsár-palotákhoz és ünnepélyes ganajszobrokhoz igazodjék.

 

 

Ezek folyton repedeznek, omlanak, általános bűzt és viszketegséget terjesztve; s egyre több, frissebb, puhább ganajjal kell toldani-foldani őket. Lassanként az emberiség egész ürülék-metropoliszt emelt maga fölé, mely most, a huszadik században ráomlott a gazdáira. Ahogy valamikor az eget ostromló óriássá nőtt emberiségre tűz- és víz-özön zúdult, most a ganajimádóvá törpült emberiséget utolérte a trágya-özön.

 

 

Évszázadokig nem lesz egyéb, mint fojtogató bűz, mocsokban evickélés, háborúzás durrogó, rotyogó, trágyaszagú fegyverekkel a régi, fényes fegyverek helyett, míg a ganaj-kor embere ki nem pusztul. Aki az egész földgolyóból pöcegödröt csinált, most belefullad.

 

 

Mit lehet tenni a trágya-özön ellen? Orrunkat befogni, semmi egyebet. Mert aki valamelyik ganajtornyot le akarja bontani, csak egyik helyről a másikra hordja és közben maga is szaporítja a rondaságot. A trágya-özön magától fog lefolyni, lassan, míg a trágya-korszak embere az utolsóig bele nem fullad. Aki bármilyen iránynak, rendszernek, emberi kigondolásnak szívvel-lélekkel behódolt, azt elborította a trágya-özön; aki a tiszta érzést, szabad látást, örök mértéket őrzi, bárkában lebeg a trágya-özön felett. S ahogy a vízözön után megjelent az égen a szivárvány, jeléül, hogy vízözön nem lesz többé, majd megjelenik az égen a tiszta fehérnemű, jeléül, hogy trágyaözön nem lesz többé.”[5] 

 

 

 

p.s. Mindez a feladatsor kellő szorgalommal – a koronavírus adta felhatalmazás oldalvize jótékony segédletével – seperc alatt teljesíthető. A jogászi hivatásrendek vezető funkcionáriusai egyébként is mindenre fel vannak készülve – amennyiben a szakmai ismeret politikai hatalommal párosul – a szemfényvesztés mellett sokszor a csodák produkálására is képesek!

 

 

 

Budapest, 2020. május 10.

 

 

 [1] Woody Allen: Annie Hall. Citátum. https://www.citatum.hu/szerzo/Annie_Hall (2020.05.10.)

[2] Francois Villon: Ballada Franc-Gontier meghazudtolásáról - Ajánlás. Szabó Lőrinc fordítása. In: Villon összes versei. Európa Könyvkiadó. Budapest. 1958. 313 p.

[3] Francois Villon: A fellebbezés balladája - Ajánlás. Szabó Lőrinc fordítása. In: Villon összes versei. Európa Könyvkiadó. Budapest. 1958. 313 p.

[4] Francois Villon: Ballada a parlamenthez - Búcsú. Faludy György átköltésében. https://mek.oszk.hu/00500/00528/00528.htm#14 (2020.05.10.)

[5] Weöres Sándor: Jóslás a trágyaözönről. In: A teljesség felé. Helikon Kiadó. 2015. 178 p.

 

Látogatók száma

a mai napon: a mai napon: 37
a héten: a héten: 233
a hónapban: a hónapban: 1064
összesenösszesen356873
az oldalt jelenleg nézik: 3