Fogarasi József

„Szolgálunk és Védünk” – a mindennapok valósága, avagy szólam, mottó csupán?

 

„A jogállam nem szólam,

de nem is papíros kérdése;

a mindennapok gyakorlata által

ismerszik, s méretik meg …”

 

„Valljuk … az állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan, visszaélés és részrehajlás nélkül intézi.” (Alaptörvény Nemzeti hitvallás)

 

Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék. A hatóságok törvényben meghatározottak szerint kötelesek döntéseiket indokolni.” [Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdés)]

 

Mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyedül vagy másokkal együtt, írásban kérelemmel, panasszal vagy javaslattal forduljon bármely közhatalmat gyakorló szervhez.” (Alaptörvény XXV. cikk)

 

 

Országos Rendőr-főkapitányság                                             Melléklet: 1 lap (2 oldal)

                                                                                                    tájékoztatás és boríték             

Papp Károly r. altábornagy úrnak                                          Hiv.sz: 29000/28056/2017. ált.

rendőrségi főtanácsos

országos rendőrfőkapitány

 

1139 Budapest,

Teve u. 4-6.

Postacím:

1903 Budapest, Pf.: 314/15.

 

 

 

Tisztelt Főkapitány Úr!

 

A 2017. augusztus 23-án kelt - Önök által 2107.08.25-én kézhez vett - Panaszbeadványommal – nem a véletlen által vezérelten, hanem – azért fordultam a magyar rendőrségi szervezet legmagasabb fórumához, mivel a panaszbeadványomban megnevezett ügyben a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendőrségi hatóság nem az Alaptörvény betűje és szelleme (Hitvallása) szerint eljárva hozott döntést és adott választ.

 

Jogilag és szakmailag - tartalmi és a formai követelményeknek nem megfelelő - téves, hiányos és szakszerűtlen, s ennél fogva tisztességesnek sem nevezhető eljárás keretében, egy szállítólevél alapján szólított fel 15.000-Ft összeg fizetésére.

 

De hiszen – írtam reklamálásként – legjobb tudomásom szerint a szállítólevélben feltüntetettekkel ellentétben:

 

- egyrészt, a szállítóként megnevezett Országos Rendőrfőkapitányságtól, illetve annak – ORFK GEI 1145 Budapest Róna u. 124. alatti – telephelyétől semmit nem vásároltam;

- másrészt, a - szállítólevélben - tárgyként megnevezett ügyszámú ítélet nem létezik;

- harmadrészt, – egyébként is illetlenség, de inkább csak pofátlanság – egy 2016.06.02. keltezéssel kiállított és 2016.06.23-i fizetési határidőre szóló szállítólevelet 2016.09.12-én postára adni!

 

A 2016. szeptember 27-én kelt – 2016.10.07-én kézhez vett – válaszlevél sem bocsánat, sem elnézéskérést - a szállítólevél tartalmi és formai hibáiért, a 3 hónapnyi késedelmes postai feladásért, a nem létező ítéletért - nem tartalmazott! Helyette, ellentmondást nem tűrő, katonás stílusban az alábbiakat közölte:

 

                - megkeresése alapján pénzügyi nyilvántartásunk felülvizsgálata megtörtént,

- a Fővárosi Törvényszék végzése az ORFK javára 15.000-Ft eljárási költséget állapított meg,

- kérem ez összeget a mellékelt készpénzátutalási megbízáson megfizetni szíveskedjék,

- az ítélet másolati példányát mellékletként csatolom.

 

(Mindezt a „munkát” Eipl Hajnalka és Vargáné Gulicska Judit „követte” el!)

 

De hát kérem – inkább már ordítom – Önök az adófizető polgárok pénzéből finanszírozottan, Hatóságként látják el a köz szolgálatát, akiktől az Alaptörvény fentiekben idézett tézisei alapján nem csupán elvárható, de meg is követelhető a szakszerű és tisztességes ügyintézés, a „Szolgálunk és védünk” mottó jegyében. Amit azonban Önök ügyintézés címen műveltek, az minden csak nem szolgálat és nem is védés! Mert hiszen attól, hogy egy válaszlevél katonás megfogalmazású, nem tilos és nem is összeférhetetlen a tévedés elismerése és a 3 hónapos „csúszásért” történő bocsánatkérés (sem). Vagy tévednék? Persze mindettől – az ügyfél által elvárható „udvariassági, lovagiassági” gesztustól – a tény még tény marad:

 

- Önöktől, nem vásároltam semmit, aminek következtében a szállítólevél kiállítása jogsértő és tévedésen alapul, visszavonása ezért szakmai követelmény;

- a bíróság által megítélt perköltség megfizetésére a szállítólevél kiállítása és elküldése, értelmetlen szakmai cselekedet;

- az Ítélet nem cserélendő össze a Végzéssel;

- egy felhívás megküldése a megállapított fizetési dátumot követő 3 hónap elteltével már nem csupán udvariatlanság, hanem pofátlanság, amelyért a megkövetés nem lehetőség, mint inkább kötelesség!

 

Mivel mindezen „udvariassági, lovagiassági” cselekedetre nem került sor, voltam kénytelen a rendőrség legfelsőbb fórumához fordulni, s a jogsértés orvoslását, a szállítólevél visszavonását, a szállításért tévesen megfizetett összeg visszautalását, illetve mindezért a személyemet ért jogsérelemért megkövetésemet kérni. E – 2017. augusztus 23-án kelt, Önök által augusztus 25-én átvett – levelemre válaszként kaptam (Mellékletként csatolva) a fenti hivatkozási szám alatt, 2017. augusztus 28-án kelt (általam 2017.08.29-én kézhez vett) Tájékoztatást, miszerint „az Országos Rendőr-főkapitányságra megküldött beadványát – az előzményekre tekintettel – a szükséges intézkedések megtétele céljából továbbítottuk a Készenléti Rendőrség parancsnokának. (Tisztelettel: Dr. Szabó Marianna r. ezredes főosztályvezető)” Ma már viszont 2017. december 15-ét írunk és az áttételről tájékoztató levélben említett „szükséges intézkedések” megtörténtéről – az eddig eltelt közel 4 hónap ellenére – nincs tudomásom.

 

Minderre tekintettel kérem Tisztelt Rendőr-főkapitány Urat, szíveskedjen tájékoztatást adni

 

- az áttételt elrendelő országos rendőr-főkapitányi intézkedésre időben ténylegesen mikor került sor;

- az áttételről szóló levelet az említett Készenléti Rendőrség parancsnoka időben mikor vette kézhez;

- a Készenléti Rendőrség parancsnoka által megtett „szükséges intézkedésekről” az országos rendőr-főkapitányság vezetésének van-e tudomása;

- mik voltak ezek a „szükséges” intézkedések;

- az ügyben eljárt és nevesített két rendőrségi munkatárs jelenleg is a rendőrség alkalmazásában áll?

 

 

Budapest, 2017. december 15.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Fogarasi József

panasztevő állampolgár

 

 

 

Látogatók száma

a mai napon: a mai napon: 119
a héten: a héten: 291
a hónapban: a hónapban: 2196
összesenösszesen373910
az oldalt jelenleg nézik: 4