Fogarasi József

„Aki nem tudja csinálni, tanítja. És aki tanítani sem tudja, abból lesz a TORNATANÁR.”*

 

„Nagy tettek kora jön … népi felhatalmazással, a nemzeti célok, az emberek érdekében, ez a néppárti kormányzás alapja …” „Soi deo gloria”

/Orbán Viktor miniszterelnök, 2014. június 6./

 

 „ … mostantól a kormányzás kulcsa a figyelem, "odafigyelés az emberekre, a mindennapi életre" „ … a fő feladat az emberek mindennapi problémáinak kezelése.”

/Orbán Viktor miniszterelnök, 2015. május 29./

 

„Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék. A hatóságok törvényben meghatározottak szerint kötelesek döntéseiket indokolni.” /Alaptörvény, XXIV. cikk (1) bekezdés/

 

 

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal                                                     Adóazonosító:

Kelet-budapesti Adóigazgatósága                                             Ügyszám: 7765359259

Eljárási és Illeték Főosztály                                                          Iktatószám: 2211915418

Eljárási és Illeték Osztály 6.                                                         Melléklet: 1 db II. fokú határozat

                                                                                                      eredetben

 

Pásztor Attila

ügyintéző

Horváth Gabriella

osztályvezető

Jenei Zoltán

igazgató

 

1144 Budapest,

Gvadányi 69.

 

1438 Budapest, Pf.: 512

 

 

Állampolgári végzés

 

 

Felhívom a Hatóságot - az Alaptörvény Nemzeti hitvallás, továbbá a XXIV cikkben biztosított, mindenkit megillető jogok érvényesülése végett - teljesítse alaptörvényi (különösen a tisztességes, részrehajlás nélküli és jogszerű ügyintézés követelményéből fakadó) kötelezettségét és a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések szerint eljárva az adózó által eredetben visszaküldött – 3145454116 iktatószám, 3145362839 ügyszám alatt 2015. november 10-én kelt, az adózó által 2015. december 4-én kézhez vett – másodfokú határozatot

 

3 napon belül

 

postai úton az adózó jogi képviselője részére küldje meg, továbbá a Hatóság az adózónak a jogsértő eljárásával okozott 750-Ft összeget kitevő postai kárköltséget az adózó lakcímére történő kiutalással térítse meg.

 

 

Indokolás

 

 

A jogszerű, részrehajlásmentes és tisztességes eljárás követelménye szerint, amennyiben az ügyfél/adózó jogi képviselővel rendelkezik, úgy a Hatóság a hivatalos iratokat az ügyfél helyett a jogi képviselő részére köteles kézbesíteni.

 

Ez esetben a rendelkező részben nevesített iktatószám és ügyszám alatt 2015. november 10-én kelt II. fokú határozat nem a jogi képviselő részére került kézbesítésre. Minderre figyelemmel a II. fokú határozatban foglaltak az adózó tekintetében joghatállyal nem bírnak, a határozat joghatályosnak nem tekinthető.

 

Miután e levél megírására és postai megküldésére a Hatóság jogsértő eljárása következtében került sor, a Hatóság – az Alaptörvény szerint – a jogellenességgel okozott – az adózónál kárként jelentkező – költséget megtéríteni köteles.

 

Budapest, 2015. december 06.

 

  

Fogarasi József

adózó polgár/ügyfél

 

 

Erről értesülnek:

1.       címzett

2.       Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter

3.       házi irattár


 

* * * *

 

 

 

„Nagy tettek kora jön … népi felhatalmazással, a nemzeti célok, az emberek érdekében, ez a néppárti kormányzás alapja …” „Soi deo gloria”

/Orbán Viktor miniszterelnök, 2014. június 6./

 

„ … mostantól a kormányzás kulcsa a figyelem, "odafigyelés az emberekre, a mindennapi életre" „ … a fő feladat az emberek mindennapi problémáinak kezelése.”

/Orbán Viktor miniszterelnök, 2015. május 29./

 

„Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék. A hatóságok törvényben meghatározottak szerint kötelesek döntéseiket indokolni.” /Alaptörvény, XXIV. cikk (1) bekezdés/

 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium                                           Melléklet: 1 db NAV- nak szóló

Varga Mihály úrnak                                                              állampolgári végzés (1 lap, 2 oldal)

miniszter

 

1051 Budapest,

József nádor tér 2-4.

 

1369 Budapest Pf.: 481.

 

 

 

Tisztelt Miniszter Úr!

 

Mellékelten - tájékoztatás és a szükséges intézkedés megtétele céljából - megküldöm a NAV- nak szóló Állampolgári végzést, amely utal arra, miszerint a NAV-tól, mint Hatóságtól többszörösen is elvárt követelmény a jogszerű, tisztességes és részrehajlás nélküli ügyintézés. Ez, irányomban ezúttal (is) elmaradt, mivel a hatóság a II. fokú határozatot a jogi előírásokkal ellentétben nem a jogi képviselőm részére kézbesítette.

 

Kérem Miniszter Urat, szíveskedjék hathatós intézkedést tenni annak érdekében, hogy a NAV általi sorozatos jogsértések végre megszűnjenek és a NAV is a polgárt szolgáló hatóságok soraiba emelkedhessen.

 

Véleményem szerint a NAV személyi állományában és szemléletében eluralkodott, illetve túlburjánzott bürokratizmus, szemellenzős és felületes ügyintézési stílus leküzdéséhez nem ártana egy létszámcsökkentéssel egybekötött állományfrissítés, míg a maradók számára a szakmai ismereteket felfrissítő „infúziós bekötés” elrendelése. Jelenleg a NAV dolgozói ugyanis - feltehetően a túlméretezett létszám következtében - egymást zavarva, egymás munkájára tekintet és ismerete nélkül végzik tevékenységüket.

 

Budapest, 2015. december 06.

 

 

Tisztelettel:

 

  

Fogarasi József

jogsérelmet szenvedett polgár

 

*Woody Allen – Annie Hall


* * * *

 

 

REPLIKA:

 

A NAV másodfokú hatóságának határozata szerint „Adózó állításával ellentétben azonban megállapítottam, hogy az elsőfokú adóhatóság nem sértette meg az Alaptörvény előírásait, eljárása megfelelt a tisztességes módon és ésszerű határidőben történő ügyintézés követelményének. Mindezeken túl megállapítottam, hogy adózó azon túl, hogy hivatkozott az Alaptörvény megsértésére, nem jelölte meg az elsőfokú adóhatóságnak azt a cselekményét, amellyel az Alaptörvényt megsértette és azt nem is bizonyította.

 

Szakmailag imádom ezt az amőba-testű, valamennyi hatóság által – az igazságszolgáltatás hatóságait is beleértve – előszeretettel alkalmazott, csípőből teljes erővel visszatüzelő, Alaptörvény szellemiségű = „Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság kiteljesítése. Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan, visszaélés és részrehajlás nélkül intézi.” = a polgár (az ember) kedvére való, minden mértékű - jó értelemben vett - alázatot és szolgálatot nélkülöző (megtestesítő?), generális klauzulát: „… megállapítottam, hogy adózó azon túl, hogy hivatkozott az Alaptörvény megsértésére, nem jelölte meg az elsőfokú adóhatóságnak azt a cselekményét, amellyel az Alaptörvényt megsértette és azt nem is bizonyította. „ (Azok szokták e formulát – szóban vagy írásban (is) – alkalmazni, akik a vita során már az elején kifogynak az értelmes és elfogadható érvelésből és így nem marad más számukra – hibájuk belátásán és – a „CSAK”- on kívül, mint a levegő utáni görcsös kapkodás és fuldoklás, illetve a hatalom adta nyers erőnek - szó- és írásbeli leképezése - ellentmondást nem tűrő kinyilatkoztatása.)

 

Mottó:

 

„… mostantól a kormányzás kulcsa a figyelem, "odafigyelés az emberekre, a mindennapi életre" „ … a fő feladat az emberek mindennapi problémáinak kezelése.”(Orbán Viktor miniszterelnök, 2015. május 29.)

 

Közérdekű kérdés:

 

Tisztelt liberális demokráciát és jogállamot lebontó, illiberális demokráciát és jogállamot építő - az olimposzi fellegvárba költöző - regnáló végrehajtó-hatalom:

tekinthetjük-e: a polgár (az ember?) állam általi szolgálatának, ügyei - a Hatóság részéről - méltányos, visszaélés és részrehajlás nélküli, tisztességes módú és ésszerű határidőn belüli intézésének, ha:

 

-    a polgár által2015. február 18-ai keltezéssel a NAV-hoz - a Magyar Nemzet egyetlen Nemzeti felsőoktatási intézményével - a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel (továbbiakban: NKE) szemben a 2014. évi SZJA bevallása elkészítéséhez szükséges két igazolás 2015. február 1-jég történő megküldésének – az „Igazolás az egyéni járulékalapot képező jövedelmekről és a levont járulékokról a 2014. év időszakára.” című igazolás a mai napig nem érkezett meg – elmulasztása miatt előterjesztett közérdekű bejelentése elintézetlen marad? (Lásd az I. rész 1-19. pontjai mögött lévő iratanyagot.)

 

-    a közérdekű bejelentő – a korrupció gyanúját is keltő mulasztás kivizsgálásáról – a vonatkozó törvény - 2013. évi CLXV. törvény (továbbiakban: Pktv.) - 2.§-ában előírtak szerint, a vizsgálat befejeztét követően - sem 30 napon belül sem azt meghaladóan - a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről - az indokok megjelölésével - nem kap értesítést? 

 

-     a bejelentő többszöri sürgetésére kapott - tömörsége miatt szinte már felfoghatatlan - Hatósági válasz szerint minden, ami  a lefolytatott vizsgálattal összefügg - (77 pecsétes) - adótitkot képez, amely még a bejelentő számára sem megismerhető? [Pedig célszerű lenne felkészülni egy majdani időszakban bekövetkez(het)ő vizsgálat(ok)ra, amely(ek) eredménye már nem lesz eltitkolható sem „adótitokra”, sem „személyes adatra” hivatkozással: mi lett a sorsuk azoknak az egyetemi tankönyveknek, jegyzeteknek, más jellegű kiadványoknak, amelyek szerzői, szerkesztői, lektori díjai ugyan kifizetést nyertek, de a kiadványok kötelespéldányai az előírt szervhez nem kerültek megküldésre és az adott mű sem lelhető fel, mivel azok a „költözés” során eltűntek, illetve – esetleg – kiadásra sem kerültek? A kifizetett – százezres nagyságrendű – díjak azonban nem lettek visszafizetve?]

 

-     a bejelentő, még azt sem tudhatja meg, hogy bejelentése alapos volt vagy sem? S ennek következtében a bejelentésével összefüggő, több ezer forintot meghaladó levelezési, illetve a jogi védelme miatt igénybe vett ügyvédi költségét vajon kivel szemben érvényesítheti? 

 

-     a bejelentő által - bejelentésének vizsgálata és annak eredményéről szóló tájékoztatása elmaradása végett - írt tájékoztatást, informálást stb. kérő, sürgető leveleit a Hatóság (esetünkben a NAV) rendre - részrehajlás nélkülinek és jóhiszeműnek nem nevezhető, jogsértő módon - jogorvoslati (fellebbezés, felügyeleti) kérelemnek minősítve a bejelentőt jogorvoslati illeték fizetésére kötelezi, majd megfizetésének elmulasztása miatt, mulasztási bírsággal sújtja?

 

-    a bejelentő a – polippá változott – Hatósággal (NAV) szemben, közérdekű bejelentésében foglaltak valóságáért, majd már igazáért folytatott harcának eredménytelensége miatt, végső megoldást remélve, a NAV politikai és szakmai felügyeletét ellátó kormányzati szervéhez, a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterhez panasszal, közérdekű bejelentéssel, javaslattal (amely 2015. október 08-án kelt beadványt a minisztérium 2015. október 13-án átvett) – fordulva is hiába kér segítséget, mivel maga az illetékes kormánytag - jogsértő mulasztást elkövetve, a 2015. november 18-án kelt ügyvédi sürgetés ellenére (1. kép) - sem hajlandó levelére válaszolni? (Nem tudom ki mennyire érzékeny és kényes a reputációjára, avagy mekkora arcának bőrvastagsága és mennyire bírja a gyűrődéseket, én – mindenesetre – Miniszter Úr helyében, válaszként annyit biztosan írtam volna, akár a saját becses két kezemmel is, miszerint levelét – panaszát, bejelentését, javaslatát – megkaptam!)

 

Nesze neked közérdekű bejelentés intézménye, bejelentő személyének

védelme, korrupció elleni küzdelem ígérvénye!

 

 

Amennyiben mindez, az épülő és kiteljesülő illiberális demokrácia és jogállam lényegét képezi, úgy a saját, illetve a gondolkodó uniós-magyar polgárok és értelmiségiek nevében - (bár ez utóbb említettek esetében Szolzsenyicin fogalmi okfejtése ismeretében zavarba esve, talán mégsem nyilatkoznék: „… nem a szakmai hovatartozás, nem a foglalkozás dönti el, értelmiségi-e valaki. Még a ’jó nevelés’ és a ’jó család’ sem termel ki feltétlenül értelmiségi embert. Értelmiséginek ugyanis csak az tartható, aki álladó, szívós érdeklődést és hajlandóságot érez az élet szellemi oldala iránt, nem csupán külső körülményektől késztetve, sőt: azok ellenére. Az értelmiségi névre csak az méltó, akinek lelkivilága többre is képes, mint a puszta tükrözésre.”) - az e pántlikával átkötött - cifraszűrű - ünnepi tortából, egyetlen szeletet sem kérek. (Egyébként attól tartok, értelmiségünk jelentős része – konkrét tetteik szerint – bele sem férne a saját kategóriájába, többségük ugyanis a jelen viszonyokat tekintve még a puszta tükrözésre sem képes és hajlandó?) 

 

Vízió: (gyengébbek kedvéért látomás, káprázat, csupán elménkben létező ábrándkép stb.)

 

Az uniós-magyar polgárok élve a lehetőséggel, Orbán Viktor miniszterelnök ígérvényével„ … mostantól a kormányzás kulcsa a figyelem, "odafigyelés az emberekre, a mindennapi életre" „ … a fő feladat az emberek mindennapi problémáinak kezelése.”felvértezve, Állampolgári végzés kíséretében küldik vissza a Hatóságoknak az Alaptörvénybe foglalt Nemzeti hitvallás és az Alaptörvény elveinek és tételes szabályainak megsértésével megalkotott dokumentumait, amelyek fogadására - tömeges érkezésük miatt - már az összes létező és felépített stadion sem képes, s amely probléma megoldásához a kormánynak – migráció elleni nemzet- és Európa-mentő harcát felfüggesztve – az uniós tagországok sürgős segítségét kell kérnie.

 

Budapest, 2015. december 7.

 

 

(Alexander Szolzsenyicin: A Gulag szigetcsoport 2. ISBN 963 02 6854 0 Összkiadás – 963 02 26856 6 II. Kötet, Kiadványszervező: Új Idő Kft. Alföldi Nyomda 1989. p. 299.)

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Látogatók száma

a mai napon: a mai napon: 347
a héten: a héten: 347
a hónapban: a hónapban: 2308
összesenösszesen477780
az oldalt jelenleg nézik: 1