Fogarasi József

Szakma-e az önkormányzás?

 

 

 

Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros

Önkormányzata

                                                                                                Tárgy: panasz a válasz elmaradása miatt,

Vattamány Zsolt úrnak                                                      illetve a válasz sürgetése

polgármester                                                                        Melléklet: 1 lap (1 oldal) fénymásolat

 

1073 Budapest

Erzsébet krt. 6.

 

Tisztelt Polgármester Úr!

 

Önnek címezve, 2013. december 5-i keltezéssel (december 6-ai postára adással) - tartalmát tekintve közérdekű - bejelentéssel fordultam Önhöz, amely beadványt a polgármesteri hivatalban „Percze Mária” névbélyegzővel ellátva 2013. december 7-én vettek át. (A feladóvevény és a tértivevény fénymásolata mellékletként csatolva.)

 

Ma már 2014. február 22-ét írunk, a beadványomban foglaltakra azonban válasz ez idáig nem érkezett annak ellenére, hogy a 2004. évi XXIX. törvény – A közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos eljárás – 142.§ (1) bekezdése értelmében a panaszt és a közérdekű bejelentést a beérkezéstől számított harminc napon belül el kell bírálni. Hasonlóan rendelkezik a 2014. január 1-jén hatályba lépett – az előbbiekben említett törvényi szabályt felváltó – 2013. évi CLXV. törvény 2.§ (1) bekezdése is: „A panaszt és a közérdekű bejelentést - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az eljárásra jogosult szervhez történő beérkezésétől számított harminc napon belül kell elbírálni.

 

Emberileg talán érthető, hogy Önnek az utóbbi hónapokban minden igyekezetével pártjának választási kampányát kell szolgálnia – amelyet az „Erzsébetváros” című kéthetente megjelenő helyi újság hiánytalanul vissza is igazol, hiszen nincs olyan szám, amelyben az Ön fényképével, avagy valamilyen műfajú írásával ne lehetne találkozni, s emiatt az újság címében az Erzsébetváros nevet akár az Ön nevével is fel lehetne már váltani – de Ön mindennek ellenére - a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében - jelenleg Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának polgármestere és nem valamelyik párt kampányfőnöke. Mindebből következően beadványomra – ha a bejelentett témában a vizsgálat tartását nem is kívánja elrendelni – válaszolnia törvény adta kötelessége!

 

Ezt a kötelezettséget nem csupán az előbbiekben idézett hatályos törvényi rendelkezés rögzíti, de erről olvashatunk előírást az Alaptörvény Nemzeti hitvallás című első részében - „Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság kiteljesítése.” „Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan, visszaélés és részrehajlás nélkül intézi.”- valamint a XXIV cikk (1) bekezdésében is: „Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék. A hatóságok törvényben meghatározottak szerint kötelesek döntéseiket indokolni.”

 

Minderre tekintettel – figyelemmel, hogy beadványom közpénzekkel összefüggő problémát is érint – közérdekű bejelentésemre postafordultával - érdemi - választ adni szíveskedjék.

 

Budapest, 2014. február 23.

 

Tisztelettel és köszönettel:

 

dr. Fogarasi József

tulajdonostárs

a Számvizsgáló Bizottság tagja

 

 

 

 

 


 

 

Látogatók száma

a mai napon: a mai napon: 33
a héten: a héten: 358
a hónapban: a hónapban: 230
összesenösszesen359643
az oldalt jelenleg nézik: 2