Fogarasi József

Stílus

Stílus

Stílus

 

Mindig érdekelt és kíváncsian szerettem volna megtudni, vajon egyes emberek milyen motiváció vagy valami más ambíció, pótcselekvés alapján vállalnak, esetleg csak fogadnak el, olyan megbízatást, pozíciót, feladatot akárcsak hiúságból – mindegy mennyire rövid időtartamra – is, amely más emberek ügyes-bajos dolgainak segítésével, intézésével függ össze, de arra sem alkatuk, sem habitusuk, sem kedvük-hozzáállásuk, sem pedig belső – kellő hőfokú – emberi melegségük nem teszi őket alkalmassá.

 

Félreértés ne essék, senkit sem akarok megfosztani e sajátos munkától, a tevés-vevéstől és különösen nem az érte járó legcsekélyebb összegű díjazástól, avagy az elismerés másfajta formájától vagy csupán annak jóleső érzésétől. Azt azonban egyre nehezebben viselem, amikor egyesek az ismét feléledő üres jelszavak írásos hangoztatása mellett, mögéjük bújva tesznek úgy, mintha csinálnának valamit, miközben közülük a legtöbben Magyarország Alaptörvénye eszmei alapfilozófiáját - „… az állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan, visszaélés és részrehajlás nélkül intézi.”- nem ismerve az ügyek intézése helyett annak „bonyolításával” foglalkozva figyelmet sem szentelnek a hozzájuk forduló polgárokra.

 

Nem hiszem, hogy a haza egyetlen a „Közszolgálat” jövőbeli hirdetőjeként és tanítójaként fellépő „Nemzeti” felsőoktatási intézménye megengedhetné magának, hogy féléves felkészülési idő utáni joghatályos megjelenését követően eltelt több mint félév után a fejlett informatika jelenlegi segítsége mellett még mindig ne rendelkezzen a saját szervezetével, működésével, oktatandó tárgyaival, valamint személyi állományával összefüggő legfontosabb adatait magában foglaló könnyen áttekinthető és letölthető honlappal. Az pedig egyenesen elfogadhatatlan, hogy mindemellett az előd intézmények korábbi honlapi adatai eltűntek a nyilvánosság elől (talán végleg?), többségük pedig jelenleg elérhetetlen, illetve „a kereső hívására nem képes válaszolni”. Mindennek következtében az egyes közérdekű adatok a korábbi és a jelenlegi állapot tekintetében – köddé válva – összehasonlíthatatlanná váltak. Ha pedig valaki mégis kíváncsivá válna, valamely korábbi adatra, tényre, vagy állapotra, úgy az erre vetemedő személy – legyen az akár honpolgár is – segítőkész „szolgálat” helyett hosszas és akadályokat gördítő, tengerikígyóvá növekvő, vízfejjé duzzadó, szubjektív indíttatású, értelmetlen bürokráciával találja magát szemben!

 

Ez történik velem – 2012 januárja óta – napjainkban is, pedig csak három – feltehetően költségvetési pénzekből készült – olyan egyetemi oktatási tananyagokba szertettem volna (szeretnék jelenleg is) szakmakritikai szemmel betekinteni és elolvasását követően esetleg nyilvánosan is véleményt alkotni nem kizárva a téves jogát vagy mások reflektáló ellenérveit, amelyekből a következő évek leendő és vélhetően kiváló felkészültséget szerzett hallgatók okítása történt. Amennyiben e szándékban valaki valami elítélendő sandaságot vélne felfedezni, kérem – mindnyájunk okulásaként – véleményét ne fojtsa magába, hanem tárja a széles nyilvánosság elé! Addig is, amíg ilyenre nem kerül sor, járva a magam útját igyekszem további tényeket begyűjtve közelebb kerülni az igazsághoz, de minimum a valósághoz!

 

Több irányból közelítve a tudás fájához ezúttal azt szeretném a nyilvánosság mellett és segítségével megtudni, vajon e három szakmai-tudományos igénnyel készült mű szerzője vagy lektora számára képez-e a tudományos fokozat megszerzéséhez vezető úton értékelhető és összesíthető kreditpontokat? Az érdemi válasz megismerése reményében fordultam írásos levélben az illetékes adatbirtokoshoz. Az eddig elért eredmény nem csupán beszédes, de több is, mint tanulságos.

 

Íme, a folyamatot részemről elindító kezdőlevél (1. sz. melléklet), majd a kapott válaszlevél (2. sz. melléklet) és a viszontválasz (3. sz. melléklet).*

 

Budapest, 2012. július 18.

 

 

* A téma bevezetését lásd a Blogban „Stílus” cím alatt. (2012. július 18.)


Oldal 3

 

1. sz. melléklet

 

 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

 

Prof. Dr. Solymosi József egyetemi tanár, DSc.

a Katonai Műszaki Doktori Iskola vezetője

 

1581. Budapest, Pf.: 15.

 

 

 

Tisztelt Professzor Úr!

 

 

Tekintettel arra, hogy az Ön által vezetett Doktori Iskola honlapjáról – a korábbiakhoz képest – a Doktori Iskolával összefüggő különböző (általános és konkrét) információk - a Nemzeti Közszolgálati Egyetembe történt szervezeti fuzionálást követően, 2012. január 1-jétől kezdődően - csupán a 2010/2011-es tanévre vonatkoztatva és ez esetben is csak számszerűségi mutatóiban, illetve a 2002-2011 között fokozatot szerzett hallgatókat érintően érhetők el, kérem Professzor Urat, hogy az alább feltett konkrét kérdéseimre a választ írásos levélben megadni szíveskedjék:

 

A doktori iskolába 2007-ben dokumentáltan beiratkozott és tanulmányait a Védelmi Igazgatás Tudomány szakon megkezdő ………. személy

 (Tudományszaki vezető: ………. Csc. tanszékvezető; Témavezető: ………. Csc. tanszékvezető)

 

-          a fent nevezett tudományszakon (vagy mely más elnevezésű tudományszakon) befejezte-e tanulmányait, s amennyiben igen, akkor melyik évben;

-          az abszolutóriumot melyik doktori iskola melyik tudományszakán és időben mikor szerezte meg;

-          a doktori szigorlat letételére melyik doktori iskola melyik tudományszakán és mely elnevezésű főtárgyból és melléktárgy(ak)ból, s időben melyik évben került sor;

-          a doktori értekezés benyújtására/megvédésére melyik doktori iskolában, milyen értekezési cím alatt időben mikor és helyileg hol került sor;

-          a doktori értekezés tézisei, valamint az értekezés hol tekinthető meg és olvasható el?

 

 

Budapest, 2012. június 12.

 

 

Tisztelettel és köszönettel:

 

 

Fogarasi József

 
 
 

Oldal 4

 
2. sz. melléklet 
 
alt
 
 
 
 
 
 
 

 

Oldal 5

 

3. sz. melléklet

 

 

 

 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

                                                                                                            Melléklet: 1 lap, két oldal

 

Prof. Dr. Solymosi József egyetemi tanár, DSc.

a Katonai Műszaki Doktori Iskola vezetője

 

1581 Budapest, Pf.: 15.

 

 

 

Tisztelt Professzor Úr!

 

 

Engedje meg, hogy a 2012. június 21-én - iktatószám nélkül - kelt (általam 2012. június 26-án kézhez vett) válaszlevelében foglaltakra két megjegyzés erejéig az alábbiakban reflektáljak:

 

1)       Közel 35 éven át folyamatosan – és nem egy személytelen tartalmú jelszó hangoztatásával, igaz nem is az egyetlen „Nemzeti” és egyedüli „Közszolgálati” egyetem, de – az ország egy másik, nem kevésbé jeles és patinás állami felsőoktatási intézménye tanszékének oktatójaként az egyetemi katedrán állva vagy szobámban ülve szolgáltam kellő tisztességgel és alázattal a felsőoktatás alanyát, a hallgatót. E nem kevés idő alatt azonban egyetlen egyszer sem fordult elő, hogy a hozzám segítségért vagy tájékoztatásért fordult hallgatónak érdemi válasz helyett azt mondtam vagy üzentem volna, hogy problémájára itt vagy ott – nevezetesen a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapján – keresse meg a választ maga. Úgy ítéltem meg mindvégig, s vallom még ma is: e viselkedés nem lett volna méltó sem hozzám, sem az adott egyetem közalkalmazotti státuszú oktatójához!

 

Segítségért bárki egy másik személyhez általában akkor szokott fordulni, ha és amennyiben maga az adott probléma megoldásával (akár csupán ügyetlensége miatt, de) nem boldogul a probléma pedig minden valószínűséggel önmagát nem fogja megoldani. Ez történt velem is a jelen nevesített esetben.

 

Nem tudom Professzor Úr mikor nézte meg utoljára a „saját” (Katonai Műszaki) Doktori Iskolája által a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hivatalos honlapján közzétett információkat és azok tartalmát, de annyi biztos, ha az általam kért adatokat ott megtaláltam volna, levelemmel bizonyosan nem okvetetlenkedem zavarva Önt helyettesíthetetlen munkájában.

 

Minderre tekintettel, Tisztelettel kérem Önt, szíveskedjék részemre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapjának azon linkjét megadni, amelyen az általam kért adatok – nevezett hallgató doktori iskolába történt felvételének (év, hónap, nap) ideje; az abszolutórium megszerzésének (év, hónap, nap) időpontja; illetve a fokozatszerzés (év, hónap, nap) dátuma – hozzáférhetők és megismerhetők.

[Bátorkodom megjegyezni, mindezen adatok a másik, a Hadtudományi Doktori Iskola tekintetében 1996-tól kezdődően probléma nélkül fellelhetők és elolvashatók!]

 

 

2)       Sajnos Professzor Úr válaszlevelének második bekezdésében foglalt tájékoztatását – miszerint a „fokozatszerzésre vonatkozó egyetlen kérdésemre sincs még válasz, mert a kérdezett doktori cselekmények még nem történtek meg” – sem tudom válasz nélkül hagyni, mivel a csatolt dokumentumok szerint az illető személy „szigorlatozott PhD. hallgató”-ként jegyezte a - mellékelt dokumentummásolat szerint a* - 2011 októberében, és a 2011 decemberében megjelent publikációit, amely vagy arra utal, hogy az abszolutórium – figyelemmel a szigorú eljárási határidőkre – a Doktori Iskola által már kiállításra és megszerzésre került, avagy időben már a doktori szigorlat letételén is túl vagyunk, illetve az illető személy nem a doktori szabályzatnak megfelelően járt el, amikor a publikáció aláírásakor titulusát meghatározta. Ez utóbbi esetet kivéve mindez viszont azt is jelenti, hogy nevezett személy – a válaszlevélben foglalt tájékoztatás ellenére, valamilyen fokozatszerzésre irányuló doktori cselekménnyel, minimum abszolutóriummal lezárt – kreditpont értékkel már rendelkezik, amelynek egyik összetevője az aspiráns által nevesítve és részletezetten benyújtott, a Doktori Bizottság által pedig elfogadott publikációs irodalomjegyzék, amely nem titkos és lezárt doktori cselekmények esetén akár még vitatható is.

 

Az elmondottakra figyelemmel kérem Önt, szíveskedjék megjelölni a Doktori Szabályzat azon pontját, amely alapján eldönthető, hogy nevezett személy jogszerűen vagy jogsértő módon járt-e el – a publikáció aláírásánál – a nevét követő „szigorlatozott PhD-hallgató” titulus feltüntetésekor.

 

 

Budapest, 2012. július 17.

 

 

Válaszát tisztelettel és köszönettel várva:

 

 

Fogarasi József

 

*Lásd a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének Önkormányzati Szemle című folyóirat 2011.év októberi és decemberi számainak 2. oldalait (melyeket e helyen nem teszek nyilvánossá).


 

 

 

Látogatók száma

a mai napon: a mai napon: 37
a héten: a héten: 507
a hónapban: a hónapban: 189
összesenösszesen378793
az oldalt jelenleg nézik: 1