Fogarasi József

A helyi önkormányzatok című tantárgy oktatásának követelménye a felsőoktatásban

A helyi önkormányzatok
című tantárgy oktatásának követelménye a felsőoktatásban

- a gyakorlati szempontok megalapozottságának elősegítése érdekében -
 
 
Együttműködési szándéknyilatkozat, és megerősítése
 
A Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Alkotmányjogi Tanszéke (Tanszék) és a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége (MÖOSZ) 2010. június 21-én írta alá azt az - alábbi tartalmú - Együttműködési szándéknyilatkozatot (Szándéknyilatkozat), amelyet megerősítően a – 2010. október 3-ai helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását követően felálló – MÖOSZ új elnöke dr. Szűcs Lajos és a Tanszék vezetője dr. Takács Albert látott el kézjegyével 2011. január 19-én 10.00 órakor a Pest Megyei Önkormányzat Nyáry Pál Konferenciatermében nyilvános sajtótájékoztató keretében.

A Szándéknyilatkozat – amelyet a sajtó megjelent képviselői kézhez kaptak – a korábbi (aláírásakor megállapított) tartalommal került megerősítésre:  

„Együttműködési szándéknyilatkozat

Amely létrejött, egyrészről a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Alkotmányjogi Tanszéke (továbbiakban: Tanszék; képviseli: dr. Takács Albert tanszékvezető), másrészről a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége (továbbiakban: MÖOSZ; képviseli dr. Ódor Ferenc elnök) között (továbbiakban együtt: Együttműködő felek) alulírott napon az alábbi tartalommal:

Együttműködő felek érdekeltek abban, hogy a helyi önkormányzatokat érintő reform kérdéseiben - szóban és írásban - véleményt nyilvánítsanak, álláspontjaikat a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegyék.

Együttműködő felek a helyi önkormányzás témakörében összegyűlt – szakmai-gyakorlati, elméleti-kutatási – tapasztalataikat egymással kölcsönösen kicserélik és megismertetik.

Együttműködő felek érdekeltek abban, hogy a témakörben – anyagi lehetőségeik keretén belül – konferenciát, szakmai vitanapot, kerekasztal megbeszélést stb. szervezzenek; kiadványt jelentessenek meg.

Együttműködő felek – előzetes egyeztetést követően – egymás szakmai megbeszélésein kölcsönösen képviseltetik magukat.
 
A Tanszék - oktató-kutató munkájában - támaszkodik a MÖOSZ szakmai tapasztalataira; elősegíti, hogy a MÖOSZ szakértői közvetlenül is találkozhassanak a helyi önkormányzatok c. tantárgy oktatása során a hallgatókkal.

A Tanszék évente meghirdet egy-két konkrét megyei önkormányzati problematikát szakdolgozati témaként a MÖOSZ megkeresése alapján, az általa javasolt témakör(ök)ből.

A Tanszék a MÖOSZ közreműködésével – hallgatói igény alapján – a megyei önkormányzatok tevékenysége c. témakörből speciális kollégiumot hirdet és indít a Helyi önkormányzatok I. c. tantárgyat lezárt hallgatók részére.

A MÖOSZ - a Tanszék megkeresésére - szakmai segítséget nyújt a megyei önkormányzati szakdolgozati témakört választó és feldolgozó hallgató(k)nak szakdolgozatának elkészítéséhez.

A MÖOSZ - a Tanszék felkérésére - szakmailag segíti és támogatja a tanszéki TDK tevékenységét.

A MÖOSZ a „Comitatus” c. szakmai folyóirata révén segítséget nyújt a Tanszék oktatói, és a Tanszék mellett működő TDK hallgatói publikációs tevékenységéhez, illetve a Tanszék mellett működő TDK hallgatói által írt - egy-egy - szakdolgozat vagy recenziójának publikálásához.

A MÖOSZ a Helyi önkormányzatok c. tantárgy oktatói részére - lehetősége szerint - közreműködést biztosít a „Comitatus” c. folyóirat szerkesztőségi, rovatkészítési munkálataiban.

Együttműködő felek együttműködésük tapasztalatait az aláírást követően háromévenként közösen értékelik és meghatározzák a következő együttműködési időszak feladatait.

Együttműködő felek a fenti tartalmú, kölcsönösen aláírt – majd a háromévenkénti értékelések eredményeként módosított – Együttműködési szándéknyilatkozatot saját kommunikációs csatornáikon (Tanszéki honlap; MÖOSZ honlap, Comitatus*) egyazon időben nyilvánosságra hozzák.

Budapest, 2010. június 21.

Takács Albert sk.                                                             Ódor Ferenc sk.
   tanszékvezető                                                              MÖOSZ elnök”

A megerősítő aláírást megelőzően - Együttműködő felek - dr. Szűcs Lajos és dr. Takács Albert méltatta az együttműködés jelentőségét, majd röviden ismertették a jelenlévők előtt a Szándéknyilatkozatban foglaltakhoz kapcsolódó aktuális elképzeléseiket, javaslataikat.

[Minderről a sajtó megjelent munkatársai képi-, hang- és írásbeli formában – nyilvánvalóan kellő terjedelemben – tudósítani fognak.**    Szándékunk szerint az eseményről részletesen a Comitatus 2011. januári (februári) száma szerkesztőségi cikk keretében fog beszámolni. (Lásd a Comitatus 2011. január-február – XXI/197. – szám 119-124. oldalait.)]
 
Saját magam a sajtótájékoztatón – mint a tantárgy oktatási koordinátora és szakmai referense – elsősorban a Helyi önkormányzatok című egyetemi tantárgy bemutatására törekedtem, valamint a Szándéknyilatkozatnak a tantárgy oktatásával összefüggő lehetőségeit igyekeztem a jövőre nézve hangsúlyozni. Mondandómat – megkönnyítve a sajtó munkatársainak tevékenységét – írásban is szétosztottam.  

„A helyi önkormányzatok nem csupán a helyi autonómia közhatalmat gyakorló, a helyi közakaratot megvalósító alkotmányos jogintézményei, hanem az állami közszolgálat lakossághoz legközelebb álló helyi szintű megjelenítői is. Tevékenységükben a helyi közhatalom lakosság érdekében történő gyakorlása a helyi közügyek demokratikus intézésével, a helyi szolgáltató közigazgatás érvényre juttatásával ötvöződik. E kettősség jogállami garanciái egyrészt az alkotmányos keretek között demokratikusan választott helyi önkormányzati képviselőkből álló testületek (képviselő-testület; közgyűlés), másrészt a minden magyar állampolgárt megillető közhivatal viseléséhez való alkotmányos alapjog előfeltételeinek – rátermettség, képzettség, szakmai tudás – a kiválasztás folyamata során történő érvényesülése.

„A helyi önkormányzatok” című egyetemi tantárgy az előbb elsőként említett kérdéskörrel foglalkozik, nevezetesen: a helyi önkormányzatok jogállásának, típusainak, szervezeti felépítésnek, működésének, társulásainak, a központi állami szervekkel való kapcsolatainak –ezen belül a helyi önkormányzatok feletti törvényességi ellenőrzés – továbbá az önkormányzati jogok védelme, a helyi önkormányzatok érdekképviselete, a helyi önkormányzatok érdekszövetségei témakörével, valamint a helyi önkormányzás közvetlen megvalósulási – helyi népszavazás, helyi népi kezdeményezés, közmeghallgatás, lakossági civil szervezetekkel való együttműködés stb. – formáival, fórumaival. Mindehhez az alkotmányos, jogállami alapozást – tanszéki kereten belül – a Magyar alkotmányjog című egyetemi tantárgy biztosítja két félév keretében.

A helyi önkormányzatok című tantárgyat a hallgatók – valamennyi tagozaton – csak e kötelező előfeltétel eredményes teljesítése esetén vehetik fel és hallgathatják két féléven keresztül. A nappali tagozatos alapképzés további feltételeként a hallgatók a harmadik év kezdeteként kötelező szakmai gyakorlaton vesznek részt, melynek helyszíne - az esetek túlnyomó többségében - a helyi önkormányzatok. E szakmai gyakorlatot követően nyílik lehetőség számukra az említett önkormányzati tantárgy előadásainak és szemináriumainak hallgatására, látogatására, majd a félévek lezárásaként a tananyagból*** a kötelező szóbeli – kollokvium, illetve alapvizsga – vizsga letételére. Az eredményes vizsga feltétele mindkét félévben - tekintettel e kötelező alaptantárgy szakmai jellegére - egy elméleti (A) és egy gyakorlati (B) kérdés eredményes megválaszolása, megoldása. Az alapképzés lezárásaként a hallgató a tantárgyból - szakdolgozati témaválasztás esetén - szakdolgozat-védéssel kombinált záróvizsgát tesz.

A fentiekben foglalt ismertetés rövidsége ellenére is alkalmas arra, hogy alátámassza a Tanszék és a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége (MÖOSZ) között – 2010. június 21-én – létrejött együttműködési szándéknyilatkozatban nevesített témakörökben – a helyi önkormányzati reform indokoltsága és irányainak tartalmi megalapozásának elősegítése; az elmúlt évek során felhalmozódott szakmai-kutatási-gyakorlati tapasztalatok kicserélése; szakmai konferenciák, vitanapok, kerekasztal megbeszélések szervezése; szakmai kiadvány megjelentetése; egymás szakértőinek bevonása az oktatás, a szövetség tevékenységébe; a hallgatók szakmai gyakorlatának, az általuk választott szakdolgozati téma feldolgozásának, a tudományos diákköri tevékenység segítése, támogatása stb. –  az együttműködő két fél szervezetei és alkotó műhelyei közötti együttgondolkodás, együttes tevékenység folytatása aktualitását, szükségességét és indokoltságát. Érdemes arra is utalni, miszerint az önkormányzati érdekszövetségek közül a MÖOSZ az egyik olyan országos önkormányzati érdekszövetség, amelynek - a lehetséges tagok közül - tagja valamennyi megyei önkormányzat.

Ismerve a Kormány elhatározását, miszerint a közszolgálati felsőfokú szakemberképzés egységes intézményi alapokra helyezése céljából 2012. január 1-jével létrejön és megkezdi működését a - BCE Közigazgatás-tudományi Karát is magába foglaló - Nemzeti Közszolgálati Egyetem talán érdemes ennek apropójaként egy kicsit előre is tekintve és e fórumot is felhasználva érvelni amellett, miszerint az egységes közszolgálati alapképzés valamennyi formájában indokolt helye van (lenne) „A helyi önkormányzatok” stúdiumnak. A magasabb (emelt) szintű mesterképzésben pedig esetleg az „Általános önkormányzattan”, avagy az „Összehasonlító helyi önkormányzat” című és tartalmú tantárgy is elhelyezhetővé válhat(na).

E gondolatok jegyében köszönöm meg az együttműködési szándéknyilatkozat megerősítése alkalmából szervezett sajtótájékoztatóra történt meghívásomat és hozzászólásom érdeklődő meghallgatását.

Budapest, 2011. január 19.

Fogarasi József
a Helyi önkormányzatok c. egyetemi tantárgy
oktatási koordinátora, szakmai referense”            


A Szándéknyilatkozat megerősítő aláírása után lehetőség volt kérdések feltételére. A sajtó egyik képviselője által megfogalmazottakra - amely egyrészt a tudás átadásával, a tudás megőrzésével, illetve annak mélységére és hatásfokára; másrészt egy „Kárpát-medencei tudásközpont” kialakításának lehetőségére fókuszált - Elnök urat, majd Tanszékvezető urat követően saját véleményként nagyjából a következőket válaszoltam:

    A tudás „elméleti” általános jellegű átadására a tanszék, mint oktatási egység objektíve készen áll, bár ennek személyi feltételei jelenleg hiányoznak, az utánpótlás pedig akadozik, a kieső (szülő, nyugdíjba vonuló stb.) kollégák helyére - a jelenlegi szégyenteljesen alacsony fizetések mellett - a jogszabályok által előírt feltételeknek megfelelő személyek nem tolonganak, a felsőoktatás által felkínált életpálya, szakmai karrier a fiatalok (különösen a fiatal férfiak) számára nem elég vonzó.
    A tudásnak azonban van egy gyakorlati oldala is, amely általában az egyetemi padok soraiban ülve nem igen sajátíthatók el. Ehhez van szükség a gyakorlatban felhalmozott ismereteknek az egyetem falai közé történő bejuttatására, amelyre kiválóan alkalmas lehet a most megerősített Szándéknyilatkozatban foglaltak teljesítése.
    Persze az egyetemi tudás csak megfelelő alapokkal rendelkező hallgatók esetében lehet megfelelően stabil. Ennek minősége az egyetemre érkező hallgatók egyre nagyobb hányadánál kifogásolható. Történelmi, földrajzi felkészültségük hiányos; általános olvasottságuk, műveltségük, ismeretük az őket körbevevő világról nem kielégítő; beszédkészségük, szintetizáló, logikai képességük elképesztően gyenge. A középiskola nagyobb részüket nem készítette fel a tanulásra, a nagyobb mennyiségű ismeretanyag befogadásának fortélyaira, a tanulásra fordítandó idővel történő ésszerű és gazdaságos felhasználásra.
    A tudás azonban nem lehet egyoldalú és az nem sajátítható ki az egyetemet végzett személyek által. Az egyetemen megszerzett tudás csak akkor tekinthető társadalmilag hasznosnak, ha azon keresztül el tudunk jutni a társadalom egyszerű, a mindennapok emberéhez. Meg tudjuk velük értetni a közigazgatás szolgáltató jellegének lényegét és fel tudjuk őket készíteni a közigazgatási ismeretek újszerű eszközökkel és módozatokkal való befogadására és alkalmazására. A közigazgatás magasabb szakmai szintre emelése nem képzelhető el a közigazgatást igénybe vevő emberek tízezreinek legalább alapszintű felkészítése nélkül. E tekintetben lemaradásunk és emiatti felelősségünk óriási.
    Véleményem szerint a közigazgatás szolgáltatásainak megismerésére és alkalmazására történő társadalmi felkészítés az általános iskolában kezdődik, a közép és szakiskolákban, egyetemeken majd az élet minden napjaiban a szakmai és civil szervezetek segítségével életünk végéig folytatódik. E munka során van fontos és felelősségteljes szerepük az önkormányzatoknak, a szakmai, a civil és az érdekképviseleti szerveknek, továbbá a különböző alapítványoknak. E folyamat segítésének egyik eszközét látom a most megerősített Szándéknyilatkozatban megfogalmazott gondolatokban, elképzelésekben.
    Meggyőződésem, hogy a kormányzati elképzelés alapján létrehozandó Nemzeti Közszolgálati Egyetem is e folyamatba kell, hogy illeszkedjék, és - álláspontom szerint - e közszolgálati egyetemen a közszolgálati tantárgyak oktatására csak „civil” szemlélet alapján kerülhet sor, melyben az alkotmányjog, valamint az önkormányzatok (beleértve a helyi önkormányzatokat is) a másik két karon folyó alapképzésben is kötelező és kiemelt helyet kell, hogy nyerjen.
    Ami a tudásközpont létrehozását illeti a tekintetben az intézményi forma ma még szerintem anyagilag rövid időn belül aligha megvalósítható. Elképzeléseimben a probléma megoldásához – legalább is önkormányzati vonatkozásban – első lépcsőként közelebb kerülhetnénk az általam nagyvonalakban már körvonalazott két önkormányzati tantárgy - Általános önkormányzat, illetve az Összehasonlító helyi önkormányzat - oktatásának (amelyben akár kiemelt bemutatást is kaphat a Kárpát-medence területén működő államok önkormányzati-közigazgatás intézményrendszere) az új  közszolgálati egyetem mindhárom karának mesterképzésébe történő beépítésével.
    
Budapest, 2011. január 21.

 

*Lásd a Comitatus XX. évfolyam 191. számának – 2010. június – 82. oldalát. (FJ.)
**Lásd például: http://www.pestmegye.hu/hirek/egyuttmukodes-moosz
***Tankönyv: Belányi Márta – Csalló Krisztina – Feik Csaba – Fogarasi József – Tábit Renáta: A helyi önkormányzatok (szerkesztette: Fogarasi József); HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2010. októberi utánnyomás; 
Tansegédlet: Belányi Márta – Feik Csaba – Fogarasi József: A helyi önkormányzás iratmintatára (szerkesztette: Fogarasi József); Bp. UNIÓ, 2006.

(További információ: http://www.pestmegye.hu/videotar/moosz-corvinus)

Látogatók száma

a mai napon: a mai napon: 39
a héten: a héten: 364
a hónapban: a hónapban: 236
összesenösszesen359649
az oldalt jelenleg nézik: 6