Fogarasi József

Tiltakozás alkotmányos alapjogom semmibe vétele miatt

 

 

Dr. Baka András úrnak 

 

Legfelsőbb Bíróság elnöke

Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke

 

1363 Budapest, Pf. 35.

Fax: 36-1-268-47-40

(Fax: 36-1-288-45-18)

 

 

 

Tisztelt Elnök – Elnök Úr!

 

 

Az Országos Választási Bizottság (OVB) 4/2010. szám alatt, 2010. január 11-én kelt - jogsértő, és a Ve. alapelveibe ütköző - határozatával szemben a törvényben foglalt (anyagi- eljárási) szabályok megtartásával bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet terjesztettem elő választópolgár-társammal, dr. Galambos Károllyal közösen. E kérelmet az OVB-hez faxon juttattuk el 2010. január 13-án 16.25 órakor (ezen adatokat egyébként az OVB személyünkre koncentrálva igen gondosan és részletesen vezetett nyilvántartásban szokta rögzíteni).

 

 

A felülvizsgálat iránti kérelemben kértük az ügyben, a Ve. rendelkezésében kijelentő módban megfogalmazott, és ez által – az eljárási hatáskörrel rendelkező bíróságokra, nevezetesen – még a Legfelsőbb Bíróságra nézve is kötelező módon érvényesítendő szóbeli nyilatkozattétel lehetőségének biztosítását [A bíróság a kérelmező részére – annak kérésére – biztosítja a szóbeli nyilatkozattétel lehetőségét. Ez által az ellenérdekű fél számára is lehetővé kell tenni a szóbeli nyilatkozattételt. Ve. 84.§ (6) bekezdése.].

 

 

A kérelemben kellő indokolást előterjesztve a nyilatkozattétel időpontjául 2010. január 15. péntek reggel 8.00 óráját jelöltük meg (arra is tekintettel, miszerint eddigi tapasztalataink szerint a bíróságok szombaton és vasárnap nem nagy lelkesedéssel vonulnak be a tárgyalóterembe).

 

 

Az előterjesztett konkrét kérés indokaként egyrészt meghivatkozásra került azon valós tény, miszerint a jelen időszak a Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Karán a vizsgaidőszak csúcsának minősül, amelynek természetes „hőfoka” a BKV által meghirdetett sztrájk okozta közlekedési ellehetetlenülés miatt már elérte az elviselhetőség határát, minek következtében azt további problémákkal terhelve, nem lenne célszerű fokozni. Másrészt arra is figyelemmel, hogy a hallgatók oda-visszautazási lehetősége (Nyíregyháza, Szombathely, Zalaegerszeg stb. hogy csak a „legközelebb” eső helyiségeket nevesítsem) emberileg biztosítható legyen, a vizsgáztatás és a vizsgáztató oktató rendelkezésre állásának folyamatosságát (reggel 8.00 – délután 18.00 óráig terjedően) egy kellően át nem gondolt bírósági végzéssel kitűzött nyilatkozattételi időpont (2010.01.15. 9.30 óra) miatt – sem jogi, sem etikai megfontolásból – nem lenne ildomos megszakítani, illetve délelőtti, délutáni szakaszokra bontani.

 

 

Úgy gondolom, hogy a törvény adta joggal való élés lehetőségének elősegítése és biztosítása a jogállam igazságszolgáltató szervei részéről olyan alkotmányos feladat, amelynek érvényesítése nem szívesség kérdése, hanem a bíróság elsődleges kötelessége. Annál is inkább mivel a bíróság - a törvény adta három napos (péntek-szombat-vasárnap) határidő teljes időtartamából (3x24 óra) - a nyilatkozattétel konkrét időpontjául a kérelmezők kérésének figyelembevételével, avagy a velük történt előzetes egyeztetést követően egy, mindkét fél számára kedvező időpontot is meghatározhatott volna. Ezzel szemben az ügyben (Kvk.III.37.055/2002/2.) eljáró bírósági tanács tanácselnöke (aki egyébként nem a rugalmas empátiájáról híres) - véleményem szerint - tisztességesnek nem nevezhető eljárási módot választva - a kérelmezőkkel történt előzetes egyeztetés nélkül - „hatalmi” reflexiókat követve, egyoldalúan döntött az időpont meghatározásáról. Megsértve és megfosztva ez által a kérelmezőket alkotmányos alapjoguk gyakorlása és érvényesítése lehetőségétől.

 

 

A fentiekben kifejtettekre tekintettel kérem Elnök Urat, hogy igazgatási jogkörében eljárva segítse elő az ügynek egy jobban ráérő bírósági tanács részére történő átszignálását, avagy - a kijelölt tanács által rugalmasabb és az igazságszolgáltatás szolgáltatási jellegére empatikusabban reagálva - egy új időpontnak a (vizsgáztatási feladataimra is figyelemmel: péntek 18.00 óra, szombat 17.00 óra, avagy vasárnap 8.00-14.00 óra között történő) kitűzését. Egyben határozottan kijelentem: a törvény adta nyilatkozattétel lehetőségével élni kívánok, arról nem vagyok hajlandó lemondani!

 

 

Sajnálatos módon, a jelenlegi eljárás bennem a régi, a rendszerváltozás előtti attitűd továbbélését idézte fel, amelyben a domináns elemet a hatalmi pozíció, és nem az igazságszolgáltatás szolgáltatási jellege képezte.

 

 

Budapest, 2010. január 15.

 

 

 

 

Tisztelettel:

 

 

Dr. Fogarasi József

kérelmező

az EU tagállamának választópolgára

 

Látogatók száma

a mai napon: a mai napon: 17
a héten: a héten: 257
a hónapban: a hónapban: 801
összesenösszesen355249
az oldalt jelenleg nézik: 6