Fogarasi József

Sajtótájékoztató: Együttműködési szándéknyilatkozat, megerősítése

 

 

 

A Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Alkotmányjogi Tanszéke (továbbiakban: Tanszék) és a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége (továbbiakban: MÖOSZ) 2010. június 21-én Együttműködési Szándéknyilatkozatot* (továbbiakban: Szándéknyilatkozat) írt alá.

 

 

 

 

„Együttműködési szándéknyilatkozat

 

 

Amely létrejött, egyrészről a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Alkotmányjogi Tanszéke (továbbiakban: Tanszék; képviseli: dr. Takács Albert tanszékvezető), másrészről a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége (továbbiakban: MÖOSZ; képviseli dr. Ódor Ferenc elnök) között (továbbiakban együtt: Együttműködő felek) alulírott napon az alábbi tartalommal:

 

 

Együttműködő felek érdekeltek abban, hogy a helyi önkormányzatokat érintő reform kérdéseiben - szóban és írásban - véleményt nyilvánítsanak, álláspontjaikat a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegyék.

 

 

Együttműködő felek a helyi önkormányzás témakörében összegyűlt – szakmai-gyakorlati, elméleti-kutatási – tapasztalataikat egymással kölcsönösen kicserélik és megismertetik.

 

 

Együttműködő felek érdekeltek abban, hogy a témakörben – anyagi lehetőségeik keretén belül – konferenciát, szakmai vitanapot, kerekasztal megbeszélést stb. szervezzenek; kiadványt jelentessenek meg.

 

 

Együttműködő felek – előzetes egyeztetést követően – egymás szakmai megbeszélésein kölcsönösen képviseltetik magukat.

 

 

A Tanszék - oktató-kutató munkájában - támaszkodik a MÖOSZ szakmai tapasztalataira; elősegíti, hogy a MÖOSZ szakértői közvetlenül is találkozhassanak a Helyi önkormányzatok c. tantárgy oktatása során a hallgatókkal.

 

 

A Tanszék évente meghirdet egy-két konkrét megyei önkormányzati problematikát szakdolgozati témaként a MÖOSZ megkeresése alapján, az általa javasolt témakör(ök)ből.

 

 

A Tanszék a MÖOSZ közreműködésével – hallgatói igény alapján – a megyei önkormányzatok tevékenysége c. témakörből speciális kollégiumot hirdet és indít a Helyi önkormányzatok I. c. tantárgyat lezárt hallgatók részére.

 

 

A MÖOSZ - a Tanszék megkeresésére - szakmai segítséget nyújt a megyei önkormányzati szakdolgozati témakört választó és feldolgozó hallgató(k)nak szakdolgozatának elkészítéséhez.

 

 

A MÖOSZ - a Tanszék felkérésére - szakmailag segíti és támogatja a tanszéki TDK tevékenységét.

 

 

A MÖOSZ a „Comitatus” c. szakmai folyóirata révén segítséget nyújt a Tanszék oktatói, és a Tanszék mellett működő TDK hallgatói publikációs tevékenységéhez, illetve a Tanszék mellett működő TDK hallgatói által írt - egy-egy - szakdolgozat vagy recenziójának publikálásához.

 

 

A MÖOSZ a Helyi önkormányzatok c. tantárgy oktatói részére - lehetősége szerint - közreműködést biztosít a „Comitatus” c. folyóirat szerkesztőségi, rovatkészítési munkálataiban.

 

 

Együttműködő felek együttműködésük tapasztalatait az aláírást követően háromévenként közösen értékelik és meghatározzák a következő együttműködési időszak feladatait.

 

 

Együttműködő felek a fenti tartalmú, kölcsönösen aláírt – majd a háromévenkénti értékelések eredményeként módosított – Együttműködési szándéknyilatkozatot saját kommunikációs csatornáikon (Tanszéki honlap; MÖOSZ honlap, Comitatus) egyazon időben nyilvánosságra hozzák.

 

 

Budapest, 2010. június 21.

 

 

 

Takács Albert sk.                    Ódor Ferenc sk.

tanszékvezető                                MÖOSZ elnök”

 

 

 

 

Együttműködő felek e Szándéknyilatkozatot – a 2010. október 3-ai helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását követően – változatlan tartalommal, 2011. január 19-én - 10.00 órakor, a Pest Megyei Önkormányzat Nyáry Pál Konferenciateremben tartott - nyilvános sajtótájékoztató** keretében, megerősítették. Az erről szóló okiratot dr. Szűcs Lajos a MÖOSZ új elnöke és dr. Takács Albert, a Tanszék korábbi/jelenlegi vezetője látta el kézjegyével.

 

 

Együttműködő felek - dr. Szűcs Lajos és dr. Takács Albert*** - a megerősítést megelőzően méltatták az együttműködés jelentőségét, majd ismertették - a Szándéknyilatkozatban foglaltak végrehajtásával összefüggő - jövőbeli elképzeléseiket, javaslataikat.

 

 

Személyemben - mint az említett tantárgy egyik oktatója, illetve a tantárgyi téma oktatási koordinátora és szakreferense - a Helyi önkormányzatok I.-II. című egyetemi tantárgy oktatását biztosító, a téma kutatásában részt vevő kollégák által - a Szándéknyilatkozatban foglalt célkitűzés megvalósulását is elősegítő, biztosító - kiemeltebbnek tekintett oktatói, kutatói feladatról, illetve személyes elképzelésemről szóltam.

 

 

Mindezt, írásba foglaltan, a sajtótájékoztatót megelőzően – ezzel is megkönnyítve a sajtó munkatársainak tevékenységét – valamennyi jelenlévő kézbe vehette:****

 

 

A helyi önkormányzatok, nem csupán a helyi autonómia - közhatalmat gyakorló, a helyi közakaratot megvalósító alkotmányos - jogintézményei, hanem az állami közszolgálat lakossághoz legközelebb álló helyi szintű megjelenítői is. Tevékenységükben a helyi közhatalom lakosság érdekében történő gyakorlása a helyi közügyek demokratikus intézésével, a helyi szolgáltató közigazgatás érvényre juttatásával ötvöződik. E kettősség jogállami garanciái egyrészt, az alkotmányos keretek között demokratikusan választott helyi önkormányzati képviselőkből álló testületek (képviselő-testület; közgyűlés) léte, másrészt a minden magyar állampolgárt megillető közhivatal viseléséhez való alkotmányos alapjog – előfeltételei: rátermettség, képzettség, szakmai tudás megléte, a személykiválasztás folyamata során történő – érvényesülése.

 

 

A „Helyi önkormányzatok” című egyetemi tantárgy az előbb, elsőként említett kérdéskörrel foglalkozik. Nevezetesen: a helyi önkormányzatok jogállása, típusai, szervezeti felépítése, működése, társulása, a központi állami szervekkel való kapcsolata – ezen belül a helyi önkormányzatok feletti törvényességi ellenőrzés megvalósulása – továbbá az önkormányzati jogok védelme, a helyi önkormányzatok érdekképviselete, a helyi önkormányzatok érdekszövetsége témakörrel, valamint a helyi önkormányzás közvetlen megvalósulási – helyi népszavazás, helyi népi kezdeményezés, közmeghallgatás, lakossági civil szervezetekkel való együttműködés stb. – formái, fórumai. Mindehhez az alkotmányos, jogállami alapozást – tanszéki kereten belül – a Magyar alkotmányjog című egyetemi tantárgy biztosítja – előfeltételként – két félév keretében.

 

 

A Helyi önkormányzatok című tantárgyat a hallgatók – valamennyi tagozaton – csak az előbbiekben említett kötelező előfeltétel eredményes teljesítése esetén vehetik fel és hallgathatják két féléven keresztül. A nappali tagozatos alapképzés további feltételeként a hallgatók a harmadik év kezdeteként kötelező szakmai gyakorlaton vesznek részt, melynek helyszíne - az esetek túlnyomó többségében - a helyi önkormányzatok. E szakmai gyakorlatot követően nyílik lehetőség számukra az említett önkormányzati tantárgy előadásainak és szemináriumainak hallgatására, látogatására, majd a félévek lezárásaként a tananyagból***** a kötelező szóbeli – kollokvium, illetve alap – vizsga letételére. Az eredményes vizsga feltétele mindkét félévben - tekintettel e kötelező alaptantárgy szakmai jellegére - egy elméleti (A) és egy gyakorlati (B) kérdés eredményes megválaszolása, megoldása. Az alapképzés lezárásaként a hallgató a tantárgyból - szakdolgozati témaválasztás esetén - szakdolgozat-védéssel kombinált záróvizsgát tesz.

 

 

A fentiekben foglalt ismertetés - rövidsége mellett is - alkalmas arra, hogy érvekkel is alátámassza a Tanszék és a MÖOSZ között – 2010. június 21-én – létrejött, a Szándéknyilatkozatban nevesített témakörök tekintetében a két fél szervezetei és alkotó műhelyei közötti együttgondolkodás - az együttes tevékenység - folytatásának szükségességét, indokoltságát. Többek között ilyen együttgondolkodásra ad lehetőséget: a helyi önkormányzati reform további iránya tartalmi megalapozásának segítése; az elmúlt évek során – mindkét fél oldalán – felhalmozódott szakmai-kutatási-gyakorlati tapasztalat kicserélése érdekében szakmai konferenciák, vitanapok, kerekasztal megbeszélések szervezése, szakmai kiadvány készítése. Továbbá, egymás szakértőinek kölcsönös bevonása az oktatás, a szövetség tevékenységébe; a hallgató segítése a szakmai gyakorlat helyszínének, a szakdolgozati téma kiválasztása, feldolgozása, a tudományos diákköri tevékenység szervezése terén. Mindemellett arra is célszerű utalni, miszerint a MÖOSZ az országos önkormányzati érdekszövetségek azon egyike, amelyben - a lehetséges tagok közül - valamennyi megyei önkormányzat ténylegesen is tagsággal rendelkezik.

 

 

Ismert a Kormány elhatározása, miszerint a közszolgálati felsőfokú szakemberképzés egységes intézményi alapokra helyezése céljából 2012. január 1-jével létrejön és megkezdi működését a - BCE Közigazgatás-tudományi Karát is magába foglaló - Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Ennek apropóján – egy kicsit előre is tekintve és e fórumot is felhasználva – talán nem haszontalan érvelni amellett, miszerint az egységes közszolgálati alapképzés valamennyi formája keretében indokolt helye van (lenne) a „Helyi önkormányzatok” stúdiumnak. A magasabb (emelt) szintű mesterképzésben pedig megfontolandó: egy „Általános önkormányzattan”, avagy az „Összehasonlító helyi önkormányzat” című és tartalmú tantárgy tantervi bevezetése.

 

 

E gondolatok jegyében megköszönöm az együttműködési szándéknyilatkozat megerősítése alkalmából szervezett sajtótájékoztatóra történt meghívásomat és hozzászólásom - látható érdeklődés mellett történt - meghallgatását.

 

 

Budapest, 2011. január 19.

 

 

 

Fogarasi József

a Helyi önkormányzatok c.

egyetemi tantárgy oktatója;

oktatáskoordinátora, szakmai referense

 

 

 

 

A Szándéknyilatkozat megerősítő aláírását követően kérdések feltételére is volt lehetőség. A sajtó képviselője által megfogalmazott egyik kérdésre - amely egyrészt a tudás átadásával, a tudás megőrzésével, illetve annak mélységére és hatásfokára; másrészt egy „Kárpát-medencei tudásközpont” kialakításának lehetőségére is fókuszált - Elnök urat, majd Tanszékvezető urat követően - a kérdés/felvetés személyemnek címzett részére - véleményként, nagyjából a következőket válaszoltam:

 

 

A tudás - általános értelemben vett - átadására a Tanszék, mint oktatási egység, objektíve készen áll, bár a tudás átadásához megkívánt személyi feltételek - szubjektíve - jelenleg hiányoznak, az utánpótlás pedig akadozik. Hiszen a kieső (a szülő, nyugdíjba vonuló stb.) kollégák helyére - a szégyenletesen alacsony fizetés mellett - a jogszabályok által előírt feltételeknek megfelelő és alkalmas személyek, nem tolonganak. Sajnos, a felsőoktatás kínálta életpálya, szakmai karrier, a fiatalok (különösen a fiatal férfiak) körében - jelenleg - nem (elég) vonzó.

 

 

A tudásnak viszont van egy másik, gyakorlati oldala is, amely az egyetemi padok soraiban csupán ülve avagy, tankönyvekből kiolvasva, csak ritkán sajátítható el. Ezért szükség lenne egyrészt, a gyakorlatban felhalmozódó ismereteknek az egyetem falai közé történő bejuttatására másrészt, az egyetem falain kívül is létező valóság, minél alaposabb szintű megismerésére. Minderre, kellő lehetőséget kínálva, a - tartalmában most megerősített - Szándéknyilatkozatban foglalt célkitűzések teljesítése, akár segítségünkként is szolgálhat.

 

 

Persze, az egyetemi tudás is csak kellő alapokon építkezve válhat megfelelő, megbízható stabilitású és minőségű építménnyé. Az említett alap minősége - az egyetemre érkező hallgatók egyre nagyobb hányadánál - azonban, több mint kifogásolható. A felvételt nyert hallgatók esetében különösen, a történelmi, földrajzi jellegű felkészültség bizonyul gyakran gyengének vagy hiányosnak. Továbbá, a hallgatók olvasottsága, általános műveltsége, ismeretük alapossága az őket körülvevő világról, sem kielégítő. Folyamatos beszéd-, szintetizáló-, logikai készségük teljesítményszintje pedig, elszomorító. Többségüket, az egyetemi képzés módja, formája, követelményszintje, már a rajtvonalnál váratlanul éri. Őket, e folyamat „részleteire” a középiskola, nem tudta/tudja felkészíteni, többek között: sem e sajátos tanulási folyamat ritmusához történő alkalmazkodásra, sem a középiskolaihoz mért nagyobb mennyiségű ismeretanyag befogadhatósága fortélyainak megtalálására, sem a tanulásra fordítandó idő észszerű és gazdaságos felhasználására.

 

 

A tudás azonban nem egyoldalú és nem - még az egyetemet végzett személyek által sem - kisajátítható szellemi termék. Az egyetemen szerzett tudás ugyanis csak akkor és csak abban az esetben vál(ik)hat társadalmilag is hasznos megítélésű, konvertálható és fogyasztható „termékké”, ha vele/általa, illetve (mármint a tudás) segítsége révén, a kívánatos ismeret a társadalom egyszerű, a mindennapok emberéhez is eljuthat/eljuttatható. Példának okáért, általa, a társadalom tagjainak, a polgároknak, sikerül felfedezniük az őket szolgáló, nekik szolgáltató közigazgatás, újszerű jellegének lényegét, amely majd - mindennapos tevékenységükbe történő beépülésük révén - képessé teszi őket az említett „szolgáltatás” nyújtotta újszerű eszközök, módozatok, értő követésére, alkalmazására. Ennek időbeli távlata manapság, aligha konkretizálható. Említett helyzet/állapot kívánatos szintjének elérése - az említett közigazgatást, mint „szolgáltatást” igénybe vevő „fogyasztópolgárok” tízezreinek/százezreinek legalább alapszintű felkészítése, kiképzése hiányában - ma nem több, mit politikai vágyálom. Lemaradásunk - és emiatt felelősségünk - óriási mértékű.

 

 

Véleményem szerint, a társadalom tagjai számára a közigazgatás, mint „szolgáltató” tevékenységnek a - megismerését, gyakorlati alkalmazását lehetővé tevő - befogadó tanulásfolyamata az óvodában, de legkésőbb az általános iskolába történő belépéssel veszi kezdetét. Majd mindez az ismeretszerzés, a közép- és szakiskolákban, az egyetemeken át, önmagunk állandó ön- és továbbképzése révén - a szakmai és civil szervezetek segítő közreműködése mellett - életünk végéig tart. Mindebben az ismeretszerzési folyamatban fontos és felelősségteljes szereppel rendelkeznek a különböző önkormányzatok, önkormányzati szervek. Minderre figyelemmel, mint az említett folyamat elősegítésének egyik eszközeként, lehetőségeként is érdemes számításba venni a most megerősített Szándéknyilatkozatban nevesített gondolatokat, elképzeléseket.

 

 

Szakmai meggyőződésem: a kormányzati elképzelés szerint létrehozandó Nemzeti Közszolgálati Egyetem is csak e társadalmi méretű tanulási/ismeretátadási folyamatba építetten lesz/lehet sikeres. Másrészt, az említett egyetem életében - különösen az un. közszolgálati tantárgyak tekintetében - a „civil” szemléletű oktatás a továbbiakban is meghatározó és érvényesülő dominanciaként lesz jelen - kell, hogy jelen legyen - az oktatással szemben támasztott követelmények között. A tantervből pedig – álláspontom szerint – nem hiányozhat majd az alkotmányjog, valamint az önkormányzatok (a helyi önkormányzatokat is ideértve) tananyaga. Azaz: e két tantárgynak az új egyetem valamennyi karán, az alapképzés formái között helye, szerepe kell, hogy legyen.

 

 

Ami pedig a kérdezett tudásközpont létrehozását illeti, e tekintetben, pesszimista vagyok. Megítélésem szerint, egy ilyen intézményi forma belátható időn belüli megvalósításához a feltételek – pillanatnyilag – nem adottak, talán még kedvezőknek sem mondhatók. Továbbá, a mindehhez szükséges és megkívánt/elvárt mértékű társadalmi támogatottság, a „fogadókészség” is - jelenleg - bizonytalan lábakon áll, illetve jó értelemben véve – mindehhez, kellő mérvű időre, népiesen szólva – további erjedésre, kijegecesedésre van/lenne szükség. És, hogy eme tudásközpont Kárpát-medencei székhelyének - valamennyi érintett nemzet számára megnyugtató és kellő „biztonságú” - intézményi kiépítésére, hol, mely ország területén keríthetnénk sort, ahhoz ma még aligha láthatók a politika - minden szakmai döntést megelőző, objektíve - absztrahált igénykeretei. Az aktuálpolitikait már meg sem említem. Mindenesetre - megítélésem szerint - e „tudásközpont” témában nélkülözhetetlen és kiemelt helyű szerepkörrel kell, hogy bírjon az érintett (a befogadó) nemzeti társadalom idegen-nyelvismerete: szintje és minősége. Egy országban, ahol a nyelvismereti tudásszint társadalmi léptékben mért – mennyiségi, minőségi – növelése területéről hiányzik a szükséges kormányzati elképzelés, végrehajtásához pedig a kemény és hajthatatlan szándék. Ahol nem „tudáskövetelmény” az érettségi bizonyítvány, a felsőfokú oklevél birtokához kötött, legalább egy idegen-nyelven - a készség szintjén - történő megszólalás, értő társalgás. Ahol, még a szóban forgó szuper - az ország egyetlen „nemzeti” - egyetem létrehozásáról szóló kormányzati célkitűzés/elképzelés/szándék lábjegyzeti megjegyzései között sem nyert(hetett) megemlítést, e „nemzeti egyetem” belső szervezeti részeként egy olyan egység/kar/ campusz létrehozása, amelyen az egyetemi szintű oktatás és számonkérés, valamely világnyelven történne, ott érzésem szerint komolytalan és idő előtti cselekedet lenne, ezen új egyetem „tudásközponttá” nyilvánító kikiáltása, nemhogy Kárpát-medencei székhelyként történő megvalósítása? Hiszen e téren, ma még, kiválóan elvagyunk és megélünk - a népi bölcsesség hirdette - korábbi szintű szlogenjeink hangoztatásából: „Aki vélünk érdemben tárgyalni kíván, az nyelvünket elébb tanulja meg… „

 

 

Budapest, 2011. január 20.

 

 

 

*Comitatus Szerkesztősége: Együttműködési szándéknyilatkozat In: Comitatus. 2010. június. (20. évf. 191. sz.) p. 82. [ISSN 1215-315X]

**Comitatus Szerkesztősége: Együttműködés a MÖOSZ és a Corvinus Egyetem között In: Comitatus. 2011. január–február. (21. évf. 197. sz.) p. 119. [ISSN 1215-315X]

[További tájékozódás és információszerzés lehetősége: http://www.pestmegye.hu/hirek/egyuttmukodes-moosz (2011.01.20.)]

***Takács Albert: Egy együttműködési megállapodás margójára In: Comitatus. 2011. január–február. (21. évf. 197. sz.) p. 120–122. [ISSN 1215-315X]

****Fogarasi József: A helyi önkormányzatokról - néhány gondolat In: Comitatus. 2011. január–február. (21. évf. 197. sz.) p. 123–124. [ISSN 1215-315X]

*****Tankönyv: Belányi Márta – Csalló Krisztina – Feik Csaba – Fogarasi József – Tábit Renáta: A helyi önkormányzatok (szerkesztette: Fogarasi József); HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2010. októberi utánnyomás;

Tansegédlet: Belányi Márta – Feik Csaba – Fogarasi József: A helyi önkormányzás iratmintatára (szerkesztette: Fogarasi József); Bp. UNIÓ, 2006.

Tanszék - további - előírásai: http://www.pestmegye.hu/videotar/moosz-corvinus (2011.01.20.)

 

 

 

 

 

 


 

 


 

Látogatók száma

a mai napon: a mai napon: 86
a héten: a héten: 875
a hónapban: a hónapban: 875
összesenösszesen342241
az oldalt jelenleg nézik: 3

Megosztás