Fogarasi József

Nekem is „van egy álmom …”

 

Nem is oly távoli időn belül, az ország közhatalma forrását képező falvak és városok lakópolgárai nyomorúságukra és kiszolgáltatottságukra ráébredve fölkerekednek, az értől elindulva, sokasodva hömpölygő patakokba, folyókba rendeződve néptömegként, a hatalom óceánját jelképező és megtestesítő parlament Kossuth téri épületéhez megérkezve választással átruházott hatalmukat gyakorlóiktól visszavonva saját kezükbe veszik sorsuk rendezését egy nekik tetszőbb, élhetőbb és szerethetőbb jövő alapjainak meghatározása, alapkövének lerakása céljából.

 

Nem ébreszti, s szervezni sem szervezi őket senki. Indulásukból a parancsszó is hiányzik majd. Foteljeikből, önszántukból, fizetség, illetve bárminemű ellenszolgáltatás ígérete és elfogadása nélkül felállva, gyalogosan kelnek útra. Menetvonulásuk nélkülözi a már unalomig csépelt jelzőket, az agyonkoptatott jelszavakat, a ki-bekiabálásokat, a fenyegetéseket tartalmazó transzparenseket, de mellőzik soraikból a csalódottságukat okozó pártok és minden más civilösszefogás és álszent fórum felkent vagy önmagát hittérítővé előléptetett il-keresztényeit, il-demokratáit is. Az egész egy nagy csendes, hatalmas össznépi célirányos menetelés lesz, ahol a vonulók között nem lesznek rendbontók és az állami rendfenntartó erőszakszervezetek tagjai is közibük állva, biztosítják a szabad vonulás teljes útvonalhosszát.

 

A váratlanság - a kétharmadnyi többségre hivatkozva kormányzó törpe kisebbség számára - dermesztő lesz. E célirányos és tömegméretű önszerveződés hirtelen töri majd meg a - nép hangját és akaratát semmibe vevő - kormánykoalíció nyugalmát és biztonságérzetét. Mindez már érett a levegőben, hiszen az ellenzék, de inkább nevezzük csak tehetetlen másik oldalnak, önmaga teljes szétrombolásával, vezetőik személyeskedéseivel volt/van elfoglalva. A hatalmon lévőkből félelemkeltő szorongást fog kiváltani ez az alulról jövő, szinte a semmiből szerveződő új-ellenzékiség felszínre törése, és láthatóvá válása. Az igazi kétségbeesést számukra azonban a céltudatosan vonuló néptömeg ijesztő csendje és fegyelme fogja majd szolgáltatni. Ez az új néphatalmi ág, ellensúlya lesz nem csupán a jelenlegi kormánykoalíciónak, de a magukat jelenleg pártoknak tituláló létszámnélküli más szerveződéseknek is.

 

Persze a hatalomnak ez a - nép általi - közvetlen visszavétele hosszútávon a tartós megoldáshoz - a mai kor Európájában - nem fog elvezetni. Valahogyan azonban - mivel ez így nem mehet tovább - akár csak egy rövid időre is, de szükség lesz visszatérni a „gyökerekhez”, a társadalom vezetésére alkalmas más formációk megtalálása végett, annál is inkább, hiszen a tények azt igazolják a pártok nem oldottak meg semmit és talán már idejük is lejárt. Csak e pillanatnyi, új szerveződési formáció az egyedüli garancia arra nézve, hogy a magyar társadalom végre úgy kezdhessen működni, ahogyan ez egy demokráciában szokás, amely által a Nemzeti Együttműködés Rendszerének társadalmi testéből végre kioperálhatóvá válhat az egyre ijesztőbb méreteket öltő államszintű korrupció, és a sehova nem vezető szégyenletes uram-bátyám személyi összefonódás!

 

Van egy álmom: a nem távoli napokban - föltámad a tenger - zsarnokaival szemben felkel ez a magyar nép és a hatalmat jogszerű birtokosként közvetlenül kezébe véve - nemzetének és saját sorsának rendezésére - a parlament kupolatermében, a koronázási jelvényeket őrző vitrint körülvéve törvényt ül.

 

Van egy álmom: e törvényt ülő napon, többség és kisebbség; politikusok és nem politikusok; gazdagok, szegények és kisemmizettek; az ország területén lakók, illetve hajléktalanok; nemre, fajra, vallásra, műveltségre, méretre, súlyra stb.-re tekintet nélkül a Szent Korona sugallatából erőt és szellemiséget merítve, együttgondolkodva, képesek lesznek a cselekvésre és megírják a társadalom új népszerződését, az új Aranybullát,

 

1.       a nép visszamenőleges hatállyal megsemmisíti az illegitim Alaptörvényt;

2.       a nép kimondja az alkotmányozó és a törvényhozó hatalom különválasztását;

3.       a nép kimondja: valamennyi képviselői jelölés és választás elektronikus módjának megteremtése szükségességét;

4.       a nép kimondja az államfő nép által történő közvetlen megválasztása követelményét;

5.       a nép kimondja a törvényhozási, a polgármesteri és a helyhatósági választások más-más időpontban és (1/3-1/3 arányú) rotációban történő lebonyolításának kötelezőségét;

6.       a nép kimondja: bárki is alkosson a törvényhozásban 2/3-os többséget az alkotmányban nevesített alapjogokat szabályozó törvények megalkotása/módosítása érvényességéhez a kétharmados többséget követő két legtöbb képviselővel rendelkező frakcióból +5, illetve +2 képviselő támogató szavazatára is szükség van;

7.       a nép kimondja: a választott közhatalmi tisztség betöltésének ideje 7 évnél hosszabb időtartamú nem lehet, és az illető személy az adott funkcióra újra nem válaszható;

8.       a nép kimondja: a közhatalmi tisztséggel, közszolgálati beosztással a törvényben meghatározott állami illetményen felüli, mindennemű más ellenszolgáltatás elfogadásának összeférhetetlenségét;

9.       a nép kimondja: a korrupció felmerült gyanúját tisztázni nem tudó közszolga a közszolgálati jogviszonyáról köteles lemondani; a korrupció miatt elítélt/felelősségre vont közszolga pedig többé, közszolgálati funkciót nem tölthet be, közszolgálati tevékenységet nem láthat el;

10.   a nép kimondja: háromévente a jogerőssé vált kérdésekben népszavazás tartásának kötelezőségét.

 

melynek – fentiekben nevesített – tartalmát az Országházát körülálló nép-milliók, egyhangú, népszavazás joghatályú közfelkiáltással megerősítve elfogadják.

 

Van egy álmom: az igazságszolgáltatás – a visszamenőlegességtől, a bizonyítási teher megfordításától és minden más szubjektív ráhatástól menetesen – mindnyájunk megelégedésére újra objektív lesz, s a meghozott sententiát - Justitia nevében - indokolva kihirdető bírák szeme akár még be is lesz köthető.

 

Van egy álmom: mindannyiunk gyermeke és unokája egy napon olyan nemzet polgára lesz, ahol nem a szavazattöbbségűek táborához való tartozásuk/távolállásuk, hanem tettük, jellemük és tisztességük szerint nyernek megítélést.

 

Végül reménykedem: fenti álmomért Európában, nem jutok a leírt álmok álmát megálmodó Martin Luther King sorsára.

 

Budapest, 2014. november 15.

 

Fogarasi József

közéleti szakíró

 

 

A téma teljes terjedelmű kifejtését lásd a Blogban „Nekem is „van egy álmom …” cím alatt (2014.11.15.).

Látogatók száma

a mai napon: a mai napon: 116
a héten: a héten: 905
a hónapban: a hónapban: 905
összesenösszesen342271
az oldalt jelenleg nézik: 3

Megosztás